Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00039

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o sepsi kao akutnom oboljenju i značaju njene brze dijagnostike i inicijalnog tretmana. Upoznavanje sa najnovijim preporukama za dijagnostiku i lečenje sepse. Razumevanje kliničkog značaja praćenja vrednosti laktata u prognozi ishoda lečenja sepse.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Asist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: CG-00039
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Sepsa je klinički sindrom i komplikacija teških poremećaja, a karakterišu je sistemsko zapaljenje, obimno oštećenje tkiva i sistemski odgovor organizma na infekciju. Nastaje kada odbrambeni, imuni sistem domaćina, umesto da kontroliše infekciju, dovodi do oštećenja sopstvenih tkiva i organa. Posledice su septični šok, progresivno slabljenje funkcije svih organa i smrt. Primarni znaci zapaljenske reakcije u septičnom šoku uključuju vazodilataciju, povećanu mikrovaskularnu permeabilnost i aktivaciju leukocita. Ijalni status, a posebno rizične grupe čine osobe starije životne dobi, mala deca, hronični bolesnici i imunokompromitovane osobe.
   U svim zemljama sveta, sepsa predstavlja ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem zbog činjenica, da je incidenca sepse u dramatičnom porastu, a lečenje skupo i neizvesno. Sa svakim satom odlaganja početka lečenja sepse primenom antibiotika, njena smrtnost raste za 10 %. Zbog toga je 1.oktobra 2011. godine, sepsa proglašena za hitno medicinsko stanje. Najveća kampanja sa ciljem podizanja opšte svesti o ovom problemu i izrade nacionalnog razvojnog plana u svakoj zemlji, sa ciljem smanjenja mortaliteta od sepse za 20 % do 2020. godine, počela je 13. septembra 2012. godine i taj dan se smatra prvim “Svetskim danom sepse.“
   Sepsa najčešće ima akutni tok (ali može biti subakutna ili čak hronična). Treća je bolest po smrtnosti posle moždanog i srčanog udara.
   Novi vodiči sa novim definicijama sepse i septičnog šoka, objavljeni su krajem februara 2016. godine i fokusirani su na rano prepoznavanje pacijenata sa potencijalno teškom infekcijom još dok su na odeljenju (ili u prehospitalnim uslovima), pre nego što njihovo stanje zahteva lečenje u Jedinici intenzivne terapije. Prema novim smernicama i vodičima sepsa se definiše kao životno ugrožavajuća disfunkcija organa, prouzrokovana disregulacijom odgovora domaćina na infekciju (neregulisanog odgovora organizma na infekciju). Ova nova definicija sadrži tri bitne, kritične komponente sepse: 1. prisustvo infekcije, 2 abnormalna regulacija odgovora domaćina na infekciju i 3.posledična sistemska organska disfunkcija. Jedna od najznačajnijih promena je eliminacija sindroma sistemskog inflamatornog odgovora (SIRS). U novim definicijama sepse akcenat je stavljen na organsku disfunkciju, koju procenjujemo na osnovu SOFA skora , odnosno (qSOFA) za brzu orijentaciju. Procena pomoću qSOFA upućuje na tri upozoravajuća znaka: 1. promena mentalnog statusa, 2. hipotenzija (sistolni krvni pritisak < 100 mmHg i 3. tahipneja (respiratorna frekvenca > 22/min). Septični šok je dalja faza u razvoju sepse, koga karakterišu izražene cirkulatorne, celularne i metaboličke promene, koje značajno povećavaju mortalitet. To su perzistentna hipotenzija koja zahteva primenu vazopresora da bi se srednji arterijski pritisak (MAP) održao na vrednosti od 65 mmHg i nivo laktata u krvi > 2 mmol/L, uprkos adekvatnoj nadoknadi cirkulatornog volumena. U okviru Kampanje za preživljavanje sepse (Surviving Sepsis Campaign), date su smernice za inicijalnu terapiju sepse, koje treba primeniti u toku 3 sata: 1.  izmeriti nivo laktata u arterijskoj krvi, 2. pre primene antibiotika obezbediti uzorak periferne krvi za hemokulturu, 3. primeniti antibiotike širokog spektra, 4. primeniti infuziju 30 ml/kg kristaloida kod hipotenzije ili kod nivoa laktata > 4 mmol/L.
  • Obavezna literatura: 1. Đorđević D, Bojić S, Udovičić I, Zeba S, Kalezić N, Šurbatović M. Sepsa i septični šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 799-818
  • Obavezna literatura: 1. De Backer D, Dorman T. Surviving sepsis guidelines: a continious move toward better care of poatients with sepsis. JAMA 2017; 317: 807-8; 2. Seymour CW, Liu VX, Iwashina TJ, Brunkhorst FM, Rea TD, Sherag A et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA, 2016; 315: 762-74; 3. Thompson K, Venkatesh B, Finfer S. Sepsis and septic shock: current approaches to management. Internal Medicine Journal, 2019; 49: 160–70; 4. Dugar S, Choudhary C, Duggal A. Sepsis and septic shock: Guideline-based management. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2020; 87(1): 53-64.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     111Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Đorđević D, Bojić S, Udovičić I, Zeba S, Kalezić N, Šurbatović M. Sepsa i septični šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 799-818 Datoteka
     584.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.