Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00045

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o karakteristikama bezbednog radnog okruženja; Upoznavanje sa opremom koja omogućava bezbedan rad u laboratoriji i usvajanje preporuka u vezi sa korišćenjem i održavanjem opreme; Upoznavanje sa karakteristikama supstanci koje mogu ugroziti bezbednost zaposlenih i usvajanje preporuka u vezi s upotrebom i čuvanjem ovih sredstava.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00045
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Biološku bezbednost (BB) laboratorija determiniše čitav spektar činilaca, koji uključuje: projektantska rešenja, građevinske odlike prostorija, kapacitete za sprečavanje prenošenja, karakteristike sredstava i opreme, praksa i operativne procedure koje se primenjuju u radu sa agensima različitih rizičnih grupa.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije fokusira prostor, opremu i sredstva kao izvor rizika.
   Bezbedno i zdravo radno okruženje obezbeđuju pre svega fizički uslovi u laboratoriji (osvetljenje, temperatura i vlažnost, ventilacija, odgovarajući protok vazduha u laboratoriji, buka). Zato je projektovanje laboratorija veoma bitan element biološke bezbednosti (BB).
   Korisnici testa steći će znanja o standardnim projektima za laboratorije (odlike projekata, opšti fizički uslovi, dodatne posebne odlike), koji su od značaja za biološku bezbednost.
   Rukovanje hemikalijama u medicinskim laboratorijama potencijalno je opasno jer je tokom rada u medicinskoj laboratoriji veoma teško izbeći upotrebu opasnih hemikalija. Dobro poznavanje toksičnih dejstava hemikalija, puteva izlaganja i opasnosti koje se dovode u vezu sa rukovanjem i čuvanjem hemikalija od izuzetnog je značaja za bezbedan rad u medicinskim laboratorijama.
   Korisnici ovog testa steći će relevantna znanja o karakteristikama oksidacionih, nadražujućih i nagrizajućih supstanci koje se koriste u laboratorijskom radu, čija je upotreba skopčana sa povećanim rizikom. Posebna pažnja posvećena je čuvanju ovih hemikalija u laboratoriji (uključujući i gasove pod pritiskom) i njihovom pravilnom rukovanju.
   Korisnici testa steći će znanja o karakteristikama i činiocima od značaja za biološku bezbednost laboratorija koje se bave specifičnim poslovima. Posebno onim koji se pojavljuju u histološkoj (vezano za rukovanje tkivima, pripremu uzoraka, upotrebi tečnog azota za krioprezervaciju, opasnostima od formaldehida) i citološkoj laboratoriji (izvođenje i asistiranje pri citološkim punkcijama).
   Posebno mesto daje se karakteristikama laboratorijske opreme, pravilima njene upotrebe i održavanja, kao i postupanju u slučaju prosipanja materijala. U tom kontekstu dužna pažnja posvećena je digestorima (kapelama) i biološko-bezbednosnim komorama (BBK). Korisnici testa steći će relevantna znanja o vrstama (BBK klase I, BBK klase II, BBK klase III), adekvatnom izboru BBK za analizu određene vrste uzoraka, upotrebi BBK (položaj, način korišćenja, pravila upotrebe, način čišćenje i dezinfekcije u okviru standardnog održavanja i u slučaju prosipanja materijala, karakteristike visokoefikasnog hepa filtera za prečišćavanje vazduha od čestica, izdavanju sertifikata za BBK, alarmima koji obezbeđuju sigurnost). Pored navedenog, test razmatra određene karakteristike i pravila upotrebe centrifuga, homogenizatora, mešalica, blendera, ultrazvučnih kupatila,  ultraljubičastih lampi, automatizovane analitičke opreme, frižidera i zamrzivača, autoklava.
   Korisnici testa steći će znanja o neophodnosti i karakteristikama obuke kroz koju treba da prođu zaposleni u laboratorijama.
   Greške u radu zaposlenih i loša tehnika rada mogu da ugroze i najbolje isplanirne procedure koje se sprovode u laboratoriji, a koje sadrže zaštitne mere za one koje ih sprovode. Zato u prevenciji širenja infekcija, pojave nesrećnih slučajeva koji mogu nastati u laboratorijskom radu, ključnu ulogu igra osoblje koje je obučeno za primenu bezbednosnih mera u radu i svesno bezbednosnih pravila. Osoblje zaposleno u laboratoriji je istovremeno i dobro obavešteno o prepoznavanju i kontroli opasnosti koje se mogu javiti tokom rada u laboratoriji. Zbog toga je značaj kontinuirane interne obuke o bezbednosnim merama rada u laboratoriji veoma veliki za kvalitetan i bezbedan rad u medicinskoj laboratoriji.
  • Obavezna literatura: 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012.
  • Dopunska literatura: 1. Lo J. Biological safety in the medical laboratory. Hong Kong Med J 2015; 21(3): 200; 2. Ahmed SS, Alp E, Ulu-Kilic A, Doganay M. Establishing molecular microbiology facilities in developing countries. Journal of Infection and Public Health, 2015. 8(6): 513–25; 3. Tesink JG, Lauridsen J, Canić V, Perović J, Stamenković G, Branković-Magić M i ost. Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama. Priručnik. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije, 2013. 1-72; 4. Rojo-Molinero E, Alados JC, de la Pedrosa EG, Leiva J, Pérez JL. Safety in the Microbiology laboratory. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 33(6): 404-10; 5. Mojtabaei M, Jalili M. Laboratory Safety Organization Editorial: Medical Safety & Global Health, 2014: e148.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     109Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.