Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00056

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnika za: pravilno tumačenje kliničkih, laboratorijskih i drugih parametara vitalnih funkcija bolesnika; rano uočavanje pogoršanja stanja bolesnika koje može dovesti do srčanog zastoja; blagovremeno preduzimanje terapijskih i drugih mera radi održavanja vitalnih funkcija; unapređenje kvaliteta stručnog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00056
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Test sadrži 30 pitanja iz oblasti prevencije srčanog zastoja i drugih teških, životno ugrožavajućih komplikacija, pomoću posebno kreiranih skrininga, tzv „skorova ranog upozorenja“ (Early Waening Scores, EWS).
   Prvi deo pitanj EWS a odnosi se na sam koncept EWS skorova – koju vrstu pitanja sadrži i koji je cilj skorovanja. Skorovanje omogućava, jednostavnim i uniformnim metodom kategorizacije stanja bolesnika, da se pravovremeno reaguje na akutno kliničko pogoršanje zdravstvenog stanja bolesnika i pomaže u postavljanju indikacija za dodatne terapijske mere. Svakom elementu skora posvećena je potrebna pažnja. Težina bolesti se može kvantifikovati  neinvazivnim merenjem fizioloških parametara: respiratorne frekvence, srčane frekvence, temperature, saturacije hemoglobina kiseonikom, nivoa svesti i sistolnog arterijskog pritiska. Imajući u vidu značaj oksigenoterapije, Kraljevski koledž lekara Velike Britanije, uključio je i ovaj parametar u skor ranog upozorenja, nazvavši ga NEWS (National Early Warning Score).
   Pri tumačenju osnovnih parametara skora ranog upozorenja važno je pratiti sve parametre, a ne izolovane promene samo jednog parametra. Na jednu izolovanu promenu samo jednog vitalnog parametra se može naići u praksi ali ne treba isključivo tu jednu promenu pratiti. Prilikom značajnog pogoršanja u smislu akutizacije, egzacerbacije ili dekompenzacije bolesti uglavnom dolazi do promena više fizioloških vitalnih parametara. Uzimanje samo jednog parametra kao pokazatelja verovatnoće pogoršanja opšteg stanja je moguće samo u izuzetnim slučajevima, kada dođe do ekstremne varijacije jednog parametra, što  se naziva crveni zbir i najčešće ukazuje na umeren rizik od pogoršanja.
   U testu je nizom pitanja veoma detaljno obrađeno koje su fiziološke vrednosti navedenih parametra, a koja odstupanja se na koji način boduju. Naglašen je značaj i tačne vrednsti tahipneje, bradipneje, tahikardije, bradikardije, hipertenzije, hipotenzije, desaturacije koje ukazuju na rizik od pogoršanja(bez rizika, umeren rizik, visok rizik). Stanje svesti, po EWS-modelu, prati se preko AVPU skale, koja je najednostavnija za upotrebu i najbrže se izvodi. Ova skala predstavlja akronim od četiri opisa nivoa svesti: A-Alert (budan); V-Voice (glas, tj. pacijent reaguje na govor i najčešće je u stanju da verbalno odgovori); P-Pain (bol, tj. pacijent reaguje na bolne draži); U-Unresponsive (ne reaguje ni na kakve draži).
   Takođe je od značajano pratiti trend (pogoršanja i poboljšanja) osnovnih vitalnih parametara.
  • Obavezna literatura: 1. Mandraš A, Pavlović A, Unić-Stojanović D, Lakićević M, Kalezić N. Prevencija srčang zastoja – skorovi ranog upozorenja. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 4.4: 347-52.
  • Dopunska literatura: 1. Panday N, Minderhoud TC, Alam N, Nanayakkara PWB. Prognostic value of early warning scores in the emergency department (ED) and acute medical unit (AMU): A narrative review. Eur J Intern Med, 2017; 45: 20-31; 2. Lee SB, Kim DH, Kim T, Kang C, Lеe SH, Jeong JH et al. Triage in Emergency Department Early Warning Score (TREWS) is predicting in-hospital mortality in the emergency department. The American Journal of Emergency Medicine, 2019; 3. Delgado-Hurtado JJ, Berger A, Bansal AB. Emergency department Modified Early Warning Score association with admission, admission disposition, mortality, and length of stay. J Community Hosp Intern Med Perspect, 2016; 6(2): 10; 4. Scott LJ, Redmond NM, Garrett J et al. Distributions of the National Early Warning Score (NEWS) across a healthcare system following a large-scale roll-out. Emergency Medicine Journal, 2019; 36: 287-92.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 30

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     112Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Mandraš A, Pavlović A, Unić-Stojanović D, Lakićević M, Kalezić N. Prevencija srčang zastoja – skorovi ranog upozorenja. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 4.4: 347-52 Datoteka
     274.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.