Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00072

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o problemima koje imaju deca rođena mala za gestacino doba. Usvajanje ispravnog stava o načinu lečenja i praćenja ove dece. Osposobljavanje za uočavanje, blagovremeno i adekvatno reagovanje na uočeni zastoj u rastu i druge zdravstvene probleme ove populacije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Slađana Todorović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00072
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Normalno rastenje je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, adekvatne ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja. To je veoma složen proces koji se odvija pod uticajem kako mnogobrojnih genetskih činilaca, tako i više faktora iz okoline.
   Već na samomo rođenju mogu se uočiti mala masa ili dužina novorođenčeta. Dugo se razmatralo koja bi bila definicaija deteta koje je rođeno malo za gestaciono doba, bilo sa telesnom masom (TM), bilo sa telesnom visinom (TV) ili sa oba. Preporuke su da svaka populacija ima sopstvene standarde TM i TV za određenu gestacionu nedenju. Stoga je prvi korak precizno odrediti ove  antropometrijske mera, kao i odrediti gestacionu starost.  Prema konsenzusu, sva deca čija je TM, TD ili obe na rođenju manja od 10. percentila za odgovarajuću gestacionu nedelju i pola smatraju se da su rođena mala za gestaciono doba (MGD).
   Ova deca imaju brojne probleme kako tokom ranog detinjstva, tako i tokom adolescencije. Jedan od najizraženijih prtoblema je nizak rast. Najednostavniji metod za otkrivanje poremećaja rasta je redovno merenje telesne visine (dužine). Osim na redovnim sistematskim pregledima, telesna visina (dužina) i telesna masa kod svakog deteta i adolescenta treba da se mere i češće, odnosno najbolje jedanput godišnje. Izmerena telesna visina treba da se zabeleži u zdravstveni karton deteta u sada dostupne elektronske karte rasta i da se uporedi sa standardima (referentnim) vrednostima visina zdrave dece istog uzrasta, pola i istog etničkog porekla. U tu svrhu se koriste grafikoni rasta na kojima su odstupanja telesne visine od proseka (medijane) izražena kao skor standadnih devijacija (z-skor). Telesne visine koje se nalaze u rasponu od -2 SD do +2 SD smatraju se normalnim. Definicija niskog rasta zasnovana je na arbitrarno utvrđenim kriterijumim, te nizak rast označava telesna visina koja je ispod 3. percentila (ili je ispod proseka više od 2 SD) u odnosu na telesnu visinu zdrave dece istog uzrasta i pola. Indikacije za neodložno iupućivanje dečijem endokrinologu su deca rođena mala za gestaciono doba koja posle dve, a najviše 4 godine ne dostignu normalnu, odnosno telesnu visinu u skladu s visinom roditelja.
   Veoma je važno rano prepoznavanje dece rođene male za gestaciono doba, po mogućstvu već u porodilištu, budući da osim niskog rasta, ova deca mogu imati i brojne druge zdravstvene probleme. Izuzetno je važno da se nizak rast uoči pre 4. godine života, jer se danas ovoj deci može pomoći pravovremenom primenom injekcija hormona rasta. Osim toga, važno je prevenirati, kao i pravovremeno uočiti i druge poremećaje zdravlja koji mogu pogoršati kvlaitet života ovih osoba, nego i ugroziti život. Stoga je ovaj program kontinuirane medicinske edukacije osmišljen da se steknu osnovna znanja o ovom problemu i da se deca na vreme upute endokrinologu.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Slađana Todorović "Dete rođeno malo za gestaciono doba", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Funck Bilsteen J, Taylor-Robinson D, Børch K, Strandberg-Larsen K, Nybo Andersen A. Gestational Age and Socioeconomic Achievements in Young Adulthood: A Danish Population-Based Study. JAMA Netw Open, 2018; 1(8); 2. Campisi SC, Carbone SE, Zlotkin S. Catch-Up Growth in Full-Term Small for Gestational Age Infants: A Systematic Review. Adv Nutr, 2019; 10(1): 104–11; 3. Ludvigsson JF, Hammarström L, Cnattingius S, Fang F. Small for gestational age and risk of childhood mortality: A Swedish population study. PLoS Med. 2018; 15(12); 4. Lindström L, Ahlsson L, Lundgren M, Bergman E, Lampa E, Wikström A. Growth patterns during early childhood in children born small for gestational age and moderate preterm. Sci Rep. 2019; 9: 11578; 5. Heuvelman H, Abel K, Wicks S, Gardner R, Johnstone E, Lee B. et al. Gestational age at birth and risk of intellectual disability without a common genetic cause. Eur J Epidemiol, 2018; 33(7): 667–678.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     137.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr Slađana Todorović "Dete rođeno malo za gestaciono doba", prezentacija predavanja. Datoteka
     5.6MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Dete rođeno malo za gestaciono doba
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.