Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00073

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o akutnom koronarnom sindromu (AKS); Razumevanje kliničkog značaja brzog postavljanja dijagnoze AKS; Razumevanje, usvajanje i obuka za primenu u kliničkoj praksi najnovijih protokola i preporuka za  inicijalno lečenje AKS.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00073
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ciljevi ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je sticanje relevantnih znanja o akutnom koronarnom sindromu (AKS), razumevanje kliničkog značaja brzog postavljanja dijagnoze AKS i razumevanje, usvajanje i obuka za primenu u kliničkoj praksi najnovijih protokola i preporuka za inicijalno lečenje AKS.
   Akutni koronarni sindrom (AKS) je akutni oblik koronarne bolesti. Koronarna bolest je termin kojim su obuhvaćena stanja smanjenog snadbevanja krvlju srčanog mišića.
   Korisnici testa steći će znanja o kriterijumima za klasifikovanje različitih vrsta AKS (infarkt miokarda, nestabilna angina pektoris i nagla smrt), kliničkim, laboratorijskim, EKG i drugim kriterijumima za dijagnostiku AKS, dobiće indikacijama i kontraindikacijama za PSI i primenu antitrombolitičke terapije, patofiziološkom supstratu i EKG-karakteristikama infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI), infarkta miokarda bez ST elevacije (NSTEMI), nestabilne angine pektoris i nagle smrti.
   Bol u grudima u vidu stezanja, pritiska ili nelagodnosti iza grudne kosti, sa čestom propagacijom u ruke, vilicu, vrat, leđa i epigastrijum je najčešći simptom koronarne bolesti. Na osnovu elektrokardiografske prezentacije AKS se klasifikuje na infarkt miokarda sa ST elevacijom (STEMI), infarkt miokarda bez ST elevacije (NSTEMI), nestabilnu angina pektoris, naglu smrt. Osnovni patofiziološki supstrat AKS-a je nestabilni aterosklerotični plak, komplikovan trombozom. U slučaju nestabilne angine pektoris, nastala tromboza je neokluzivna, dok IM karakteriše okluzivna tromboza. Da li će IM biti sa ili bez elevacije ST segmenta, zavisi od dužine trajanja okluzije i debljine nekroze srčanog mišića.
   Dijagnoza AKS se može postaviti ako su prisutni sledeći kriterijumi: bol u grudima, evolutivne promene u EKG-u, porast i pad koncentracije srčanih enzima u krvi. Kardiospecifični enzimi su troponini (troponin T, I, Hs), mioglobin, CK, CK-MB, CK-MB mass.Oni se koriste za potvrdu AKS i u diferencijalnoj dijagnozi nestabilne angine i NSTEMI-ja. Ukoliko su pozitivni reč je o NSTEMI, u suprotnom govore u prilog nestabilne angine pektoris. Bol u grudima može biti i srčanog porekla, a da se ne radi o AKS, kao što je slučaj kod peri, miokarditisa, oštećenja srčanih zalistaka. Može biti i ne srčanog porekla - embolija pluća, pneumotoraks, spazam ezofagusa, gastritis itd.
   Korisnici testa dobiće takođe uvid u savremene preporuke za inicijalnu tretman bolesnika sa AKS.
   U AKS-u vreme je odlučujući faktor za uspešno lečenje. Osnovna terapijska mera bolesnika sa STEMI je reperfuziona terapija. Uvek kada postoje uslovi, preporuka je da se bolesnici sa STEMI leče primarnom perkutanom intervencijom - kako bi se što pre otvorila infarktom zahvaćena arterija i uspostavio protok. Preporuka je da ukoliko bol traje kraće od 12 sati i PCI se može izvesti unutar 120 minuta od postavljanja dijagnoze STEMI-ja - bolesnika uputiti na primarnu PCI. Alternativa je fibrinolitička terapija (vodeći računa o apsolutnim i relativnim kontraindikacijama za fibrinolizu).
   Pre planirane PCI bolesniku ordinirati dvojnu antiagregacionu terapiju (Aspirin 300 mg, Klopidogrel 600 mg - kao i noviji lekovi iz grupe ADP blokatora kao što su Prasugrel, Tikarelor), uz antikoagulantnu terapiju. Lečenje bolesnika sa AKS bez elevacije ST segmenta podrazumeva pre svega primenu anti-ishemijske terapije (beta blokatori, nitrati, kalcijumski antagonisti), antitrombocitne, antikoagulantne terapije i revaskularizaciju miokarda.
  • Obavezna literatura: 1. Stojanović M, Radojević D, Kalezić N, Miličić B, Bradić Ž, Ivanović B. Akutni koronarni sindrom. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 275-85;
  • Dopunska literatura: 1. Roffi M,  Patrono C,  Collet JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST - segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2016; 3: 267–315; 2. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio - Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal, 2018; 3: 213–60; 3. Ibanez B, James S,  Agewall S et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2018; 2: 119–177; 4. Piepoli MF,  Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). European Heart Journal, 2016; 29: 2315–81.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     124.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Stojanović M, Radojević D, Kalezić N, Miličić B, Bradić Ž, Ivanović B. Akutni koronarni sindrom. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 275-85 Datoteka
     185.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindroma
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.