Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Upoznavanje zdravstvenih radnika svih profila sa savremenim naučnim informacijama o različitim doznim režimima, optimalnim terapijskim protokolima i principima sigurne i efikasne upotrebe ibuprofena; Promocija stručnog, odgovornog i namenskog korišćenja ibuprofena; Upoznavanje i usvajanje obrazaca sigurne i pravilne upotrebe ibuprofena, kroz najčešće kliničke scenarije iz svakodnevne prakse.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Tulić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00083
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Nesteroidni anti-reumatski lekovi (NSAIL) predstavljaju heterogenu grupu lekova sa anti-zapaljenskim i analgetskim delovanjem, koji se primenjuju u širokom spektru bolnih, zapaljenskih i post-traumatskih stanja. Njihova masovna upotreba, njihova efiksanost kao i njihovi potencijalno neželjeni efekti nalažu sveobuhvatna i dugotrajna proučavanja, redovnu ažuriranost i praćenje pozitivnih i negativnih efekata, te multidisciplinarnost u njihovoj pravilnoj upotrebi i unapređenju.
   Ibuprofen (skraćeno od starije nomenklature: izo-butil-propan-fenolska kiselina) je lek koji predstavlja jedan od najkorišćenijih nesteroidnih antizapaljenskih lekova. Koristi se za ublažavanje simptoma artritisa, primarne dismenoreje (bolne menstruacije), glavobolje različitog porekla, febrilnosti i groznice, te kao analgetik u širokom spektru bolnih sindroma i postraumatskih stanja, posebno kada je prisutna i zapaljenska komponenta. Poznato je da ibuprofen ima i svojstvo da smanjuje nastajanje krvnih ugrušaka, mada je vrlo blag i ima kraće vreme delovanja u odnosu na aspirin i druge poznate antikoagulantne lekove.
   Stalna težnja ka farmakotehnološkim i farmakološkim poboljšanjima ovako rasprostranjenog medikamenta, postavlja neminovno pred struku i konstantnu obavezu ažuriranja svih onih koji učestvuju u njegovoj masovnoj preskripciji. Ovakva kontinuirana edukacija podrazumeva, pre svega, stručno propagiranje principa odgovornog i namenskog korišćenja, upoznavanje lekara i farmaceuta svih profila o doznim režimima, optimalnim terapijskim protokolima i, posebno, po pacijenta sigurnoj i efikasnoj upotrebi leka. Ovo je utoliko važnije jer se neke doze leka mogu nabaviti i bez recepta, pri čemu drugi zdravstveni radnici, a naročito farmaceuti i farmaceutski tehničari u apotekama mogu imati značajnu ulogu u zdravstvenom vaspitanju korisnika u vezi sa upotrebom leka, čak i u dozama koje se prodaju u OTC režimu.
   Kroz rešavanje elektronskog testa kontinuirane medicinske edukacije, rekapituliramo osnovne karakteristika leka, njegove farmaceutske oblike i njihove razlike, upotrebne doze, indikaciona područija i moguće, poznate neželjene efekte. Razmatramo potencijalne i najčešće kliničke scenarije upotrebe leka i naglašavamo njegovu sigurnu i pravilnu primenu.
   Ovaj test je namenjen lekarima različitih specijalnosti (opšte medicine, medicine rada, interne medicine - reumatologije, ortopedske hirurgije sa traumatologijom, fizikalne medicine i rehabilitacije, otorinolaringologije, sportstke medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva), stomatolozima, farmaceutima, koji propisuju ili izdaju lek. Test će biti veoma koristan i drugim profilima koji na različite načine učestvuju u zdravstvenom vaspitanju pacijenta u vezi sa upotrebom ibuprofena - medicinskim sestrama (opšteg smera, stomatološkim sestrama, sestrama u službi kućnog lečenja, patronažnim sestrama), kao i zdravstvenim tehničarima (radiološkim tehničarima, fizioterapeutima, radnim terapeutima, farmaceutskim tehničarima).
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran TULIĆ "ISTINE I ZABLUDE O IBUPROFENU", prezentacija.
  • Dopunska literatura: 1. Kanabar DJ. A clinical and safety review of paracetamol and ibuprofen in children. Inflammopharmacol. 2017; 25: 1–9; 2. Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B, Varas-Lorenzo C, Fourrier-Reglat A, Nicotra F et al. Individual NSAIDs and Upper Gastrointestinal Complications. A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies (the SOS Project). Drug Saf. 2015; 35 (12): 1127-46.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     111.2Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Goran TULIĆ "ISTINE I ZABLUDE O IBUPROFENU", autorsko predavanje Datoteka
     1.7MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi
     Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.