Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00106

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje osnovnih znanja o interakcijama lekova; osposobljavanje za uočavanje interakcija; osposobljavanje za adekvatno reagovanje na njih.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00106
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije obezbeđuje sticanje osnovnih znanja o interakcijama lekova, neophodnih za njihovo uočavanje u svakodnevnoj kliničkoj praksi i adekvatno reagovanje. Program je namenjen zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima i farmaceutima) koji svakodnevno propisuju ili izdaju lekove za lečenje raznovrsnih bolesti i/ili stanja ili savetuju pacijenta u vezi s njihovom upotrebom. Program može biti koristan kao sredstvo edukacije drugih članova tima koji učestvuju u pružanju zdravstvene zaštite i mogu značajno uticati na problem. Pre svega medicinske sestre koje u bolničkim uslovima učestvuju u aplikaciji lekova i farmaceutske tehničare koji izdaju neke vrste lekova, odnosno, učestvuju u savetovanju pacijenta.
   Interakcija je promena efekta jednog leka (ciljni, predmetni, glavni lek, tzv. object drug) prethodnom ili istovremenom primenom drugog leka (precipitirajući lek, izazivač interakcije tzv. „precipitant drug“). Klinička posledica interakcije dva leka može se ispoljiti na sve navedene načine. Antagonizam se ispoljava uma-njenjem pojedinačnog farmakološkog dejstva svakog od dva leka u interakciji (1+1 manje od 2). Sinergizam se ispoljava povećanjem farmakološkog dejstva dva leka u interakciji (1+1 veće od 2). Idiosinkrazija se ispoljava odgovorom koji se ne oče-kuje prema farmakološkom profilu svakog pojedinačnog leka u kombinaciji. Ispoljavanje interakcija lekova zavisi od bolesnika, leka i lekara. Da li će dva leka stupiti u interakciju koja se klinički ispoljava kao neželjeno dejstvo zavi-si od prisustva i odsustva činilaca koji predisponiraju nastanak interakcija, kao i od svesti propisivača o mogućim interakcijama. Nisu sve interakcije kli-nički značajne. Rezultati jedne prospektivne studije ukazuju da su kod 4,7% anali-ziranih bolesnika opisane potencijalno opasne interakcije, ali je kod samo 6,2% takvih balesnika dobijena i klinička potvrda takvih sumnji. Zaključeno je da se štetne posledice interakcija javljaju kod 0,5-2% hospitalizovanih bolesnika.
   Neki drugi podaci napominju da interakcije čine samo 8,2% opisanih neželjenih dejstava lekova. Incidenca klinički značajnih interakcija iznosi između 3 i 5% kod bolesnika koji uzimaju mali broj lekova, dok je incidenca klinički značajnih interakcija oko 20% kod bolesnika koji uzimaju između 10 i 20 lekova! Doza, far-maceutski oblik, put i način primene, trajanje terapije jesu karakteristike leka koje mogu biti faktor interakcije. Postojanje klinički značajne interakcije ne znači da se (potencijalno) štetna kombinacija lekova mora izbegavati. Presudnu ulogu ima dobrobit individualnog bolesnika.
   Glavni (osnovni) lekovi su lekovi male terapijske širine i lekovi kod kojih i mala promena doze dovodi do velike promene (kliničke) efikasnosti.
   Kardiotonički glikozidi, antiaritmijski lekovi, antihipertenzivi, inhibitori MAO, antidijabetici, oralni antikoagulansi, antikonvulzivi, aminoglikozidni antibiotici, citostatici i imunosupresivi ispunjavaju jedan ili oba kriteriju-ma za glavni lek.
   U lekove izazivače interakcija spadaju lekovi koji se u visokom procentu (više od 90%) vezuju za proteine plazme, lekovi koji deluju na metabolizam drugih lekova u jetri, lekovi koji menjaju funkciju bubrega, lekovi koji deluju manje važnim mehanizmima.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 59-74.
  • Dopunska literatura: 1.Zheng WY, Richardson C, Li L, Day RO, Westbrook JI, Baysari MT. Drug-drug interactions and their harmful effects in hospitalised patients: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Clinical Pharmacology, 2018; 74(1): 15–27; 2. Heringa M, Floor‐Schreudering A, Chris Tromp P, de Smet PAGM, Bouvy ML. Nature and frequency of drug therapy alerts generated by clinical decision support in community pharmacy. PDS Pharmacoepidemiology & Drug Safety, 2016; 25(1): 82-9; 3. Rodriguesa AT,  Stahlschmidta R, Granjab S, Falcãoc ALE, Moriela P, Mazzolaa PG. Clinical relevancy and risks of potential drug–drug interactions in intensive therapy. Saudi Pharmaceutical Journal, 2015. 23(4): 366–70; 5. Krishna Rao K. Clinical Drug Interactions. JIMSA , 2015. 28(1): 42-4.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     110.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 59-74. Datoteka
     7.3MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Interakcije lekova od značaja za praksu
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.