Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00107

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenim principa uspostavljanja i održavanja venskih puteva. Razvoj pristupa zasnovanog na savremenim principima uspostavljanja i održavanja venskih puteva u svakodnevnoj praksi. Osposobljavanje za predviđanje otežanog plasiranja centralnih venskih katetera i perifernih venskih linija, i posebno osposobljavanje za prevenciju i tretman mogućih komplikacija. Unapređenje kvaliteta stručnog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00107
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Najbolji put primene medikamenata i infuzonih rastvora u inicijalnom lečenju životno-ugrožavajućih oboljenja i stanja jeste venski put. Bez obzira na to koje oboljenje, stanje ili etiološki faktor je doveo do vitalne ugroženosti i bez obzira na to gde se ukazuje prva pomoć i primenjuje inicijalno lečenje (prehospitalno/hospitalno), uslov bez koga se ne može otpočeti, niti sprovoditi inicijalni tretman, jeste uspostavljanje venske linije. Venski put prvog izbora je periferna vena, zbog dostupnosti, jednostavnosti i brzine plasiranja. Kanulacija centralnih vena povezana je sa kompleksnijim tehnikama plasiranja
   pa samim tim i dužim vremenskim trajanjem samog procesa kanulacije, kao i sa većom učestalošću pojave komplikacija. Ipak, taj put ima čitav niz prednosti u odnosu na periferni put.
   Cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenim principa uspostavljanja i održavanja venskih puteva, kao i usvajanje savremenog pristupa u praksi. Program takođe treba da doprinese osposobljavanju za predviđanje  otežanog plasiranja centralnih venskih katetera i perifernih venskih linija, i posebno osposobljavanje za prevenciju i tretman mogućih komplikacija, čime se stvaraju uslovi za unapređenje kvaliteta stručnog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
   Test sadrži 50 pitanja iz oblasti uspostavljanja i održavanja perifernih i centralnih venskih puteva, koja obuhvataju sve aspekte od značaja za pristup ovoj problematici.
   Prvi deo pitanja odnosi se na anatomske i fiziološke karakteristike pojedinih vena koje se u klničkoj praksi najčešće kanuliraju, a koje su od značaja, pre svega za izbor vene koja će se koristiti za kanulaciju, kao i za tehniku kanulacije.
   Slede pitanja o vrstama i tehničkim karakeristikama intravenskih kanila za kanulaciju perifernih vena i centralnih venskih katetera. Pitanjima su obuhvaćeni najčešće korišćeni, netunelisani centralni venskii kateteri, ali i ređe korišćeni, kao što su tunelisani CVK, portovi, kateteri za hitnu hemodijalizu ili periferno plasirani CVK.
   Test sadrži pitanja koje se odnose na tehnike, indikacije i kontraindikacije za plasiranje katetera ili kanila u pojedine vene. Kada je u pitanju tehnika plasiranja CVK, topografska orijentacija ima veliki značaj u identifikaciji vene, a takođe i novije, sofisticiranije metode, kao što je ultrazvuk idr.
   Apostrofiran je i značaj adekvatnog pozicioniranja kanile ili katetera, dubine insercije i metoda za proveru pozicije plasiranog katetera. Značaj asepse i antisepse, kao i adekvatno održavanje venske linije za vreme dok su kanila ili kateter in situ, naglašen je kroz grupu pitanja na ovu temu. Uklanjanje centralnog venskog katetera takođe se vrši planirano i organizovano, uz adekvatnu pripremu bolesnika.
   Komplikacije kanulacije erifernih i ventralnih vena zastupljene su u poslednjem bloku pitanja, a odnose se na prevenciju i lečenje kako ranih, tako i kasnih komplikacija kanulacije.
  • Obavezna literatura: 1. Lađević N, Pavlović A, Marković D, Antonijević V, Kalezić N. Kanulacija perifernih I centralnih vena. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 6: 382-404.
  • Dopunska literatura: 1. Fathi M, Izanloo A, Jahanbakhsh S, Taghavi Gilani M, Majidzadeh A, Benhangi AS et al. Central Venous Cannulation of the Internal Jugular Vein Using Ultrasound-Guided and Anatomical Landmark Techniques. Anesth Pain Med. 2016; 6(3); 2. Marsh N, Webster J, Mihal G, Rickard CM. Devices and dressings to secure peripheral venous catheters: A Cochrane systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Studies, 2017. 67: 12-9; 3. Piredda M, Biagioli V, Barrella B, Carpisassi I, Ghinelli, Giannarelli D et al. Factors affecting difficult peripheral intravenous cannulation in adults: a prospective observational study. Journal of Clinical Nursing, 2017. 26(7-8): 1074-84; 4. Nazir O, Wani MA, Jain AK, Misra R. Central venous catheter malposition into intrapleural space. J Sci Soc 2014. 41: 197-9.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     100.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Lađević N, Pavlović A, Marković D, Antonijević V, Kalezić N. Kanulacija perifernih I centralnih vena. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 6: 382-404. Datoteka
     7.3MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Kanulacija perifernih i centralnih vena
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.