Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00125

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Unapređenje kvaliteta stručnog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi i povećavanjem bezbednosti pacijenata kroz: Upoznavanje sa novim preporukama za primenu transfuzione terapije kod različitih subpopulacija bolesnika, a posebno kod hirurških pacijenata; Usvajanje preporuka i osposobljavanje za njihovu implementaciju u kliničkoj praksi; Osposobljavanje za rano uočavanje, prevenciju i tretman mogućih komplikacija transfuzione terapije; Upoznavanje sa tehnikama i modalitetima  smanjenja potreba za transfuzijom.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00125
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja iz oblasti primene transfuzione terapije kod različitih subpopulacija bolesnika, a posebno kod hirurških bolesnika. Prva pitanja u testu odnose se na bazične odrednice, kao što su definicija transfuzije, medicinska dokumentacija i priprema bolesnika pre uključivanja transfuzije. Pojedine komponente krvi, kao što su eritrociti, sveža zamrznuta plazma, trombociti, krioprecipitat, granulociti i dr. obrađene su kroz najvažnije aspekte: indikacije, doziranje, očekivane efekte transfuzije. Albumini, imunoglobulini, koncentrati pojedinih faktora koagulacije, koncentrat antitrombina 3, fibrinski lepak i drugi derivati krvi se transfunduju sa strogo kontrolisanim indikacionim područjima, u precizno izračunatim dozama, sistemski ili lokalno i daju očekivane efekte.
   Transfuzija nosi sa sobom i rizike od pojave komplikacija - ranih i kasnih, febrilnih i nefebrilnih, alergijskih (imunskih) i nealergijskih (neimunskih), od prenošenja infektivnih bolesti, a prema težini kliničke slike mogu biti lakše, ali i veoma teške i vitalno ugrožavajuće, kao što su anafilaktički šok, teške koagulopatije idr, čemu je dat odgovarajući prostor, kroz seriju pitanja. S obzirom na navedene rizike, jedan od načina izbegavanja komplikacija je i primena autologne transfuzije, koja se može vršiti na više načina: akutna normovolemijska hemodilucija, preoperativna kolekcija krvi ili perioperativno spašavanje krvi.
   Pacijenti koji u sklopu hroničnih bolesti uzimaju antikoagulantnu, antiagregacionu ili drugu terapiju koja povećava rizik od perioperativnog krvarenja se podvrgavaju posebnim režimima preoperativne pripreme, u smislu isključivanja te terapije blagovremeno i zamenom sa drugim terapijskim režimima koji će izvršiti profilaksu tromboembolijskih komplikacija sa jedne strane, a sa druge strane, istovremeno, smanjiti rizik od značajnijeg perioperativnog krvarenja. Da bi se postigla istovremeno oba cilja, koji su u suprotnosti, potrebno je ukinuti aspirin, antagoniste ADP-receptora, antikoagulantne lekove i nove antikoagulantne lekove, u tačno određeno vreme pre operacije, a u zavisnosti od toga koliki se stepen krvarenja očekuje intraoperativno, kako se navedeni lekovi eliminišu, kakva je bubrežna funkcija, kao i u zavisnosti od drugih relevantnih faktora. Umesto navedenih medikamenata uključuju se drugi medikamenti, pre svega niskomolekularni heparini, radi prevencije tromboze, a uz praćenje određenih parametara koagulacije.
   Imajući u vidu sve navedeno, a naročito rizike od komplikacija, od značaja je primeniti sve tehnike i metode za smanjivanjem potreba za transfuzijama. Antifibrinolizna sredstva, a naročito traneksamična kiselina, su uključena u sve novije vodiče i protokole za kontrolu krvarenja jer je dokazano da njihova primena dovodi do smanjenja perioperativnog gubitka krvi i potreba za transfuzijom. Takođe se mogu primenjivati i tzv. „zamenici krvi“ ili „veštačka krv“, kao što su perfluorokarboni, sintetski rastvori hemoglobina koji predstavljaju sintetske prenosioce hemoglobina i koji mogu poslužiti kao alternativa za alogenu krv, kada je ona nedostupna ili, iz nekog razloga, neprihvatljiva (kao što su verski razlozi – Jehovini svedoci).
   Monitoirng vitalnih parametara i monitoring hemostaze su obavezni kod bolesnika koji primaju transfuziju Pored standardnih laboratorijskih testova (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme, protrombinsko vreme, broj trombocita, koncentracija fibrinogena) poslednjih godina je ušao u kliničku praksu i monitoring koagulacije na licu mesta (POC, Point-of-care), među kojima su najznačajniji tromboelastografija (TEG) i rotaciona tromboelastometrija (ROTEM), koji za kraće vreme od standardnih testova daje veći broj informacija i omogućuju sveobuhvatnu procenu hemostaze.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Nevena Kalezić, Simić D, Lađević N, Marković D, Unić-Stojanović D, Zdravković I, Savić N. Transfuzija. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 8: 427-60.
  • Dopunska literatura: 1. Liu SE, Irwin MG. Management of bleeding in vascular surgery. British Journal of Anaesthesia, 2016. 117(2): ii85-ii94; 2. Rossaint R, et al. Management of bleeding following major trauma: an update European guidline. Crit Care 2015; 14:52-61; 3. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Duranteau J, Filipescu D, Hunt BJ et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fifth edition. Crit Care, 2019; 23(1): 98; 4. Cantle PM, Cotton BA. Prediction of Massive Transfusion in Trauma. Crit Care Clin 2017; 33:71.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     163.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Nevena Kalezić, Simić D, Lađević N, Marković D, Unić-Stojanović D, Zdravković I, Savić N. Transfuzija. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 8: 427-60. Datoteka
     424.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Osnovni principi primene transfuzione terapije
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.