Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00136

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Upoznavanje korisnika sa: 1. javnozdravstvenim karakteristikama limitirane dostupnosti hrane, gladi i pothranjenosti; 2. karakteristikama poremećaja koji nastaju kao posledica limitirane dostupnosti hrane i gladi; 3. merama prevencije pothranjenosti.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00136
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Limitirana dostupnost hrane i gladovanje koje vodi do pothranjenosti je jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema savremenog sveta, naročito u zemljama u razvoju. Na globalnom nivou dostupnost hrane odnosi se na obezbeđivanje dovoljne količine hrane za svetsku populaciju; na nacionalnom nivou na proizvodnju i/ili uvoz dovoljnih količina hrane za populaciju u zemlji; na porodičnom nivou na dostupnost i pristupačnost hrane kroz proizvodnju, kupovinu i pripremanje namirnica u domaćinstvu; na individualnom nivou na količinu i kvalitet hrane koja je dostupna u svakodnevnoj ishrani. Ovaj problem pogađa sve kategorije stanovništva, a naročito decu.
   Svakodnevna nesigurnost da će se obezbediti dovoljno hrane, za posledicu ima razvoj anksioznosti, koja vodi u razvoj taktike preživljavanja, pri čemu se novac za hranu smanjuje na dnevnom nivou i raspodeljuje za određeni vremenski period uz smanjenje količine i kvaliteta namirnica koje se koriste u ishrani članova domaćinstva. Restrikcija hrane, sem nutritivnih, ima i značajne emotivne posledice kod svakog člana domaćinstva u razvoju osećaja lišenosti, odnosno uskraćenosti. Glad je neprijatni osećaj koji nastaje usled neunošenja hrane. U siromašnim porodicama, nedostupnost hrane i glad usko su povezani sa psihološkim problemima koji se u ovoj populaciji dece javljaju u 10-30%. Deca koja osećaju glad u odnosu na decu koja takođe žive u siromaštvu, ali bez gladi, imaju veći rizik od ispoljavanja: lošeg uspeha u školi i dostizanja nižeg stepena obrazovanja, anksioznosti, iritabilnosti, agresivnosti, antisocijalnog ponašanja itd. Prema definiciji UNICEF-a pothranjenost predstavlja biološku manifestaciju nastalu usled kombinovanog efekta neadekvatnog dnevnog unosa hrane i postojanja bolesti, koji koreliraju sa socijalnim i ekonomskim razvojem zemlje. Pothranjenost ima neposredne negativne efekte na zdravlje i preživljavanje (povećavanje morbiditeta i mortaliteta), kao i dugoročne posledice na kognitivni i socijalni razvoj dece, a kod odraslih na fizički radni kapacitet, produktivnost i ekonomski status.
   Merenje pothranjenosti obuhvata identifikaciju: kliničkih, antropometrijskih i biohemijskih indikatora pothranjenosti, kao i nutritivnih uslova koji obuhvataju dnevni unos hrane, vrstu i količinu namirnica, sredstva koja jedno domaćinstvo troši na ishranu, kao i pružanje adekvatnih informacija o pravilnoj i zdravoj ishrani i lečenje poremećaja uzrokovanih neadekvatnom ishranom. U proceni dostupnosti hrane važno je odrediti raspoloživost i pristupačnost hrane i utvrditi individualni osećaj sigurnosti da će osoba biti snabdevena hranom. Obzirom da je glad subjektivni osećaj, koji se različito doživljava, procena i definisanje ovog stanja je skopčano sa mnogim teškoćama. Upitnik USFSSM sadrži pitanja o raspoloživosti hrane, brigu u vezi sa njenom dostupnosti, kao i da li je smanjenje raspoložive hrane povezano sa nastankom gladi.
   UNICEF ukazuje na neophodnost povezivanja pothranjenosti sa problemima razvijenosti zemlje, jer pothranjenost posmatra kao posledicu faktora proisteklih iz ekonomske nerazvijenosti zajednice. Preporuka je da se uzroci pothranjenosti (neadekvatna hrana i nega deteta, nerazvijenost zdravstvene zaštite) identifikuju na lokalnom nivou, u domaćinstvima u zajednici, a zatim da se izrade i sprovedu programi obezbeđivanja adekvatne hrane u dovoljim količinama i razvije zdravstvena zaštita adekvatna utvrđenim potrebama. Uspeh prevencije pothranjenosti omogućuju: istraživanja problema dostupnosti hrane, obezbeđivanje političke podrške i finansijskih sredstava u borbi protiv siromaštva, razvoj programa socijalne zaštite, unapređivanje zdravstvene zaštite u ovoj oblasti i razvoj civilnog sektora.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić, "Nedostupnost hrane, glad i pothranjenost", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO. 2018 The State od Food Security and Nutrition in the World. Building Climate Reslience for Food Security and Nutrition. Rome: FAO, 2018; 2. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO. 2017 The State of Food Security and Nutrition in the World. Building resilience for peace and food security. Rome: FAO. 2017; 3. UNICEF-WHO-The World Bank Group: Joint child malnutrition estimates. Levels and trends. Geneva: UNICEF, 2019; 4. Clavet NJ, Tiberti L, Vladisavljevic M, Rakic J, Anic A, Krstic G, Randjelovic S. Reduction of Child Poverty in Serbia: Improved Cash-Transfers or Higher Work Incentives for Parents? Partnership for Economic Policy Working Paper No 2017-04, 2018; 5. Sekulović I, Mladenović B. POVERTY IN THE REPUBLIC OF SERBIA 2006 – 2016. Social Inclusion and Poverty Reduction Unit, 2017.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     124.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić, "Nedostupnost hrane, glad i pothranjenost", autorizovano predavanje Datoteka
     2MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Nedostupnost hrane, glad i pothranjenost
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.