Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00151

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: nastupanju menopauze, fiziološkim pro-menama i problemima koji je prate; osnovama problema osteoporoze, dijagnostici, tretmanu i prevenciji osteoporoze. Usvajanje savremenog pristupa u: prevenciji osteoporoze; dijagnostici i tretmanu problema u vezi sa menopauzom. Osposobljavanje korisnika za praktičan i savremen pristup problemu osteoporoze u vezi sa menopauzom.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Artur Bjelica
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00151
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program je rezultat kliničkog iskustva autora, stečenog višegodišnim radom sa pacijentkinjama u peri i postmenopauzi i tretmanu problema koji se vezuju za taj period života žene, uključujući i osteoporozu. Program se fokusirano bavi osteoporozom koja se dovodi u vezu s menopauzom i daje smernice za dijagnostiku i prevenciju.
   Program ima tri edukativna cilja.
   Najpre, on treba da obezbedi sticanje relevantnih znanja o nastupanju menopauze, fiziološkim promenama i problemima koji je prate, kao i osnovama problema osteoporoze, dijagnostici i njenoj prevenciji. U tom smislu korisnici programa steći će znanja o fiziološkim promenama u menopauzi, premenopauzalnom sindromu, efektima menopauze, problemima koji prate menopauzu, tretmanu u peri i postmenopauzi, biohemijskim pokazateljima metabolizma kostiju, definiciji i patofiziološkoj osnovi osteoporoze, faktorima rizika za osteoporozu, komplikacijama osteoporoze, dijagnostici i prevenciji osteoporoze.
   Na toj evidence based osnovi, program treba da omogući usvajanje savremenog pristupa u tretiranju problema vezanih za menopauzu i dijagnostici i prevenciji osteoporoze.
   Dostizanje prehodna dva cilja direktno doprinosi osposobljavanju korisnika za praktičan i savremen pristup u tretmanu osteoporoze koja nastaje u vezi sa menopauzom.
   Program je orjentisan ka lekarima, koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti žena (lekari iz oblasti ginekologije, lekari opšte medicine i medicine rada), posebno lekarima koji se bave tretmanom osteoporoze (internisti, endokrinolozi kao i fizijatri). On će svakako biti koristan i drugim zdravstvenim radnicima koji na različite načine učestvuju u tretmanu osteoporoze (medicinske sestre - kao članovi timova u dispanzerima za zdravstvenu zaštitu žena, patronažne sestre i sestre koje rade u službama kućnog lečenja i nege), odnosno, zdravstvenom vaspitanju pacijenata - korisnika medikamentozne terapije (farmaceuti, farmaceutski tehničari), od čije dobre saradnje u velikoj meri zavisi ishod lečenja ovog problema.
   Program se realizuje po tipu elektronskog testa koji se administrira na platformi organizatora. Korisniku je obezbeđen tekst autorizovanog predavanja o datoj problematici, koji predstavlja pregled literature o temi koja se obrađuje. U prilogu su date i druge relevantne reference koje korisnik treba da prouči. Test se sastoji od 50 pitanja; interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli. Na ovaj način obezbeđeno je da korisnik stiče znanje čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Bjelica A. Poglavlja: Perimenopauza i postmenopauza str. 81-85 i Hormonska supstitucionalna terapija str. 85-86. U: Đurđević S, Kopitović V, Kapamadžija A - urednici. Ginekologija; Medicinski fakultet, Novi Sad, 2014.
  • Dopunska literatura: 1. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK et al. The 2011 Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D: what dietetics practitioners need to know. J Am Diet Assoc. 2011. 111(4): 524-7; 2. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab, 2011. 96(1):53-8; 3. National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide. 2014 Issue, Version 1. Washington: Bone Source, 2014. 1-55; 4. Weaver CM, Alexander DD, Boushey CJ, Dawson-Hughes B, Lappe JM, LeBoff MSet al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. Osteoporos Int. 2016. 27(1):367-76.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     117Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Artur Bijelica, "MENOPAUZA I OSTEOPOROZA", prezentacija URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. Prof.dr Artur Bijelica, "MENOPAUZA I OSTEOPOROZA", autorizovano predavanje Datoteka
     174.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Menopauza i osteoporoza
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.