Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00152

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o vitaminu D; Usvajanje savremenog pristupa zasnovanog na novim naučnim saznanjima o karakteru i ulozi vitamina D u organizmu; Osposobljavanje korisnika za korišćenje novih saznanja u prevenciji i lečenju različitih poremećaja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: CG-00152
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Vitamin D je steroidni prehormon koji ima brojne fiziološke funkcije. Ima veliki potencijal u prevenciji i terapiji različitih bolesti i sve više privlači pažnju stručne javnosti.
   Za razliku od drugih vitamina organizam ga može sintetisati; glavni izvor je biosinteza u koži, koja je rezultat komleksne interakcije unutrašnjih (fototip kože-količina melanina, uzrast, lekovi - fenobarbiton, glukokortikoidi, orlistat, patološka stanja) i spoljašnjih faktora (UV indeks). Rizične grupe za nastanak deficita su pacijenti sa oboljenjima jetre, bubrega, gastrointestinalnog trakta, celijačnom bolesti, cističnom fibrozom, kao i gojazne osobe, zbog zarobljavanja vitamina D u adipocitima. Kalcitriol (1,25-dihidroksihole-kalciferol) je biološki aktivan oblik (steroidni hormon odgovoran za fiziološke funkcije). Izmerena količina nuklearnog receptora vitamina D prisutnog u svim ćelijama organizma je prognostički marker kod različitih tipova karcinoma. Polimorfizam gena ključnih za metabolizam i dejstvo vitamina D i posledične etničke/rasne i interindividualne varijacije zahtevaju molekularni nivo proučavanja i individualizaciju terapije / suplementacije.
   Kalcidiol (25-hidroksiholekalciferol) je glavni cirkulišući oblik, nije biološki aktivan, koristi se za određivanje statusa vitamina D u organizmu i kao dijagnostički marker kod osteomalacije, hronične bubrežne insuficijencije, poremećaja apsorpcije nutrijenata. Njegov nivo u serumu pokazuje sezonske i etničke/rasne varijacije (dva puta je niži kod Afrikanaca nego kod Evropljana).
   Klasični (kalcitropni) efekti u homeostazi kalcijuma i fosfata ostvaruju se kompleksnom interakcijom vitamina D i drugih faktora (paratireoidni hormon, kalcitonin, kalcijum) u kostima (remodelovanje), bubrezima, crevima. Neklasični (nekalcitropni) efekti su antikancerogeni i imunomodularni efekat.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je svim zdravstvenim radnicima (doktorima, koji odlučuju o suplementaciji, biohemičarima koji prate biohemijske efekte suplementacije, farmaceutima koji izdaju preparate i savetuju pacijente u vezi sa njihovim korišćenjem, medicinskim sestrama i tehničarima koji će na različite načine učestvovati u zdravstvenom vaspitanju pacijenata). Ima tri edukativna cilja: sticanje relevantnih znanja koja osvetljavaju savremeni pristup vitaminu D, čiji je značaj za zdravlje ljudi daleko veći od onog koji smo do skora imali u vidu; usvajanje savremenog pristupa u korišćenju vitamina D, zasnovanog na novim naučnim saznanjima o njegovom karakteru i ulozi u organizmu i osposobljavanje korisnika za korišćenje novih saznanja u prevenciji i lečenju različitih poremećaja.
   U ovom programu korisnici će steći znanja o biosintezi vitamina D u koži, kroz kompleksnu interakciju spoljašnjih i unutrašnjih faktora, o metabolizmu vitamina D u jetri, bubrezima i drugim tkivima i značaju metabolita (kalcitriol, kalcidiol), kao i metaboličkoj inaktivaciji, o efektima vitamina D - klasičnim (kalcitropnim) i neklasičnim (antikancerogeni i imunomodulatorni), o hipovitaminozi vitamina D i uticaju hipovitaminoze na razvoj različitih poremećaja (malignih, kardiovaskularnih i autoimunih), o uzrocima deficita i rizičnim grupama, o korišćenju vitamina D u prevenciji i lečenju različitih poremećaja, o klinički značajnim interakcijama vitamina D sa drugim lekovima.
   Program se realizuje kao elektronski test sa 50 pitanja, na koje su ponuđeni odgovori među kojima je samo jedan tačan. Za pripremu korisnika za rešavanje testa obezbeđena je relevantna stručna literatura, u kojoj će korisnici naći sve odgovore na postavljena pitanja. U procesu rešavanja testa korisnicima su takođe obezbeđene povratne informacije (stručna obrazloženja) o tome zašto je izabrani odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način omogućeno je učenje „i na sopstvenim greškama“.
  • Obavezna literatura: 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković, "VITAMIN D - PRIJATELJ LEKARA I FARMACEUTA U CILJU ZDRAVLJA PACIJENATA".
  • Dopunska literatura: 1. Marušić G et al.Vitamin D i karcinom prostate. Med Pregl 2013; LXVI(5-6):259-62; 2. Meng-Xi Z et al. Vitamin D Deficiency Increases the Risk of Gestational Diabetes Mellitus: A  Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients, 2015. 7(10): 8366-75; 3. Belojević G. Higijena ishrane. U: Higijena: Odabrana poglavlja (Belojević G Ed.). Podgorica: Medicinski fakultet u Podgorici. 2013. 161-200; 4. Ugrešić N. Osteoporoza. Farmakoterapija za farmaceute, 2011. 513-28; 5. Marušić G et al.Vitamin D i karcinom prostate. Med Pregl 2013; LXVI(5-6):259-62
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     179.2Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković, "VITAMIN D – PRIJATELj LEKARA I FARMACEUTA U CILjU ZDRAVLjA PACIJENATA" URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolesti
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.