Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00169

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Upoznavanje principa savremenog koncepta biološke bezbednosti laboratorija i razumevanje značaja njihovog pridržavanja u praksi. Upoznavanje propisa koji regulišu primenu mera biološke bezbednosti u laboratorijskoj praksi, uloga i odgovornosti različitih učesnika. Upoznavanje standardnih mera bezbednos-ti i karakteristikama dobre laboratorijske prakse.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00169
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Biološka bezbednost (BB) opisuje primenu bezbednosnih procedura u radu sa biološkim materijalom, korišćenje lične zaštitne opreme od strane zaposlenih u laboratoriji i pravilnu upotrebu mera i sredstava za suzbijanje i prevenciju širenja bioloških agenasa, kako bi se sprečila štetna dejstva živih mikroorganizama, neposredna i posredna, na ljude zaposlene u laboratoriji, ostale zaposlene u ustanovi i pacijente i/ili na životnu sredinu.
   „Biološki agens” je mikroorganizam koji je u stanju da prouzrokuje bilo kakvu infekciju, alergiju ili toksično dejstvo. Klasifikuju se u četiri grupe (grupa 1 - mala verovatnoća da izazovu bolesti kod ljudi; grupa 2 - mogu da prouzrokuju bolesti kod ljudi i predstavljaju opasnost za zaposlene, ali imaju je malo verovatno da će se širiti u zajednici, pri čemu je dostupna delotvorna preventiva ili terapija; grupa 3 - mogu da prouzrokuju ozbiljna oboljenja kod ljudi i predstavljaju značajnu opasnost za zaposlene, postoji rizik od širenja na zajednicu, ali je dostupna delotvorna preventiva ili terapija; grupa 4 - mogu da prouzrokuju ozbiljna oboljenja kod ljudi i mogu da predstavljaju značajnu opasnost za zaposlene, postoji veliki rizik za širenje na zajednicu, ali ne i delotvorna preventiva ili terapija).
   Procena rizika je oslonac praktične primene načela BB i bezbednog rada u laboratorijama. U slučaju aktivnosti koje podrazumevaju rizik od izlaganja bilo kakvim biološkim agensima, neophodno je da se odredi priroda, stepen i trajanje izlaganja dejstvu biološkog agensa, kako bi se omogućila procena rizika po zdravlje ili bezbednost zaposlenog i isplanirale mere koje će se preduzeti. Kod izlaganja većem broju bioloških agenasa, rizik se procenjuje na osnovu opasnosti koju predstavljaju svi prisutni biološki agensi. Procena se ponavlja u pravilnim vremenskim intervalima, kao i kada dođe do bilo kakve promene u uslovima koji bi mogli da utiču na izlaganje zaposlenih.
   Koncept bezbednosti na radu u laboratoriji zasnovan je na postupcima kojima se obezbeđuje bezbednost od hemijskih, mikrobioloških i fizičkih opasnosti po zaposlene, posetioce, opšte stanovništvo i životnu sredinu, a podrazumeva aktivno učešće zaposlenih u merama za unapređenje bezbednosti, u preanalitičkoj (uzimanje ili prijem uzoraka), analitičkoj (pravilno i bezbedno rukovanje biološkim materijalom) i post-analitičkoj fazi rada (izdavanje rezultata), kao i bezbedno odlaganje uzoraka i otpada nakon završenog rada.
   Za rad sa različitim rizičnim grupama bioloških agenasa potrebno je primenjivati različite bezbednosne mere i mere predostrožnosti u radu, jer grupe rizika i nivoi BB laboratorija koje rade sa mikroorganizmima različitih grupa nisu sinonimi. Laboratorije se označavaju prema nivou BB kao osnovne laboratorije (nivo 1 i 2 BB), laboratorije za sprečavanje širenja bioloških agenasa (nivo 3 BB) i laboratorije sa maksimalnim sprečavanjem širenja agenasa (nivo 4 BB). Oznake BB zasnovane su na skupu projektantskih rešenja, građevinskih odlika, kapaciteta za sprečavanje prenošenja, opreme, praksi i operativnim procedurama za rad sa agensima različitih rizičnih grupa.
   Savremeni koncept BB u laboratorijskom radu definisan je standardima SZO, direktivama EU o zaštiti radnika i vodičima za laboratorijsku biološku bezbednost zemalja članica EU, a regulisan Pravilnikom za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (1996.) i Zakonom o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu RS (2005.).
  • Obavezna literatura: 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012.
  • Dopunska literatura: 1. Rojo-Molinero E, Alados JC, de la Pedrosa EG, Leiva J, Pérez JL. Safety in the Microbiology laboratory. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 33(6): 404-10; 2. Tormey WP, O'Hagan C. Cerebrospinal fluid protein and glucose examinations and tuberculosis:
Will laboratory safety regulations force a change of practice? Biochem Med. 2015; 25(3): 359-62; 3. Khabour OF, Al Ali KH, Mahallawi WH. Occupational infection and needle stick injury among clinical laboratory workers in Al-Madinah city, Saudi Arabia. J Occup Med Toxicol. 2018; 13: 15; 4. Mojtabaei M, Jalili M. Laboratory Safety Organization Editorial: Medical Safety & Global Health, 2014: e148.; 5. Tesink JG, Lauridsen J, Canić V, Perović J, Stamenković G, Branković-Magić M i ost. Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama. Priručnik. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije, 2013. 1-72.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     118.8Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijama
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.