Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00172

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnike za rano prepoznavanje i diferencijalnu dijagnozu, kroz rekapitulaciju znanja o entitetima i sindromima koje spadaju u korpus degenertivnog, vanzglobnog i zapaljenjskog reumatizma; Osposobljavanje korisnika za sprovođenje adekvatnog rehabilitacionog postupka, kroz sticanje znanja o savremenom i adekvatnom lečenju bolesnika; Razumevanje uloge fizikalne medicine u lečenju reumatizma.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00172
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program se bavi lečenjem više entiteta i sindroma čije su glavne karakteristike bol, upala i hronicitet, koje značajno utiču na funkcionalnu sopsobnost i kvalitet života obolelih, a klasifikuju se kao reumatska oboljenja.
   U fokusu programa su degenerativna oboljenja zglobova (osteartritis) i kičmenog stuba (cervikalni, torakalni i lumbalni sindrom), različiti oblici vanzglobnog reumatizma i neka zapaljenjska reumatska oboljenja (reumatoid artritis, ankilozirajući spondilitis). Od navedenih bolesti boluje veliki broj ljudi, a njihova učestalost povećava se proporcionalno starosti.
   Sveukupni značaj problema dobro ilustruju statistički podaci o jednom entitetu iz ove grupe, koji se odnose na SAD, 2017.godine. Od degenerativnog artritisa kolena koji je praćen otokom, bolom i ukočenošću boluje preko 5 miliona odraslih amerikanaca; preko 75% ovih pacijenta su žene. U toku protekle godine preko 400.000 pacijenata je bilo hospitalizovano, a polovina od hospitalizovanih je i operisana. Između 25-50% pacijenta sa osteoartritisom kolena ima ozbiljne probleme pri hodu, nošenju predmeta, 20% pacijenta je nesposobno ili otežano obavlja aktivnosti po kući. Pacijenti sa osteoartritisom kolena imaju značajno viši nivo emocionalnog stresa u poređenju sa zdravom populacijom, a 95% ovih procenjuje svoje zdravlje kao loše ili veoma loše. Takođe, pacijenti sa osteoartritisom statistički značajno češće ostaju bez posla i odsustvuju sa posla.
   Koliko je problem veliki i značajan govori i podatak da je osteoartritis kolena samo jedan od 150 entiteta i sindroma iz ove grupe.
   Ranim otkrivanjem i blagovremenim i adekvatnim lečenjem može se značajno uticati na tok i ishod većine bolesti iz ove grupe. Kod nekih (degenerativni i vanzglobni reumatizam) fizikalna medicina i rehabilitacija imaju glavnu ulogu u procesu lečenja, kod drugih (zapaljenjski reumatizam) ova uloga je pomoćna. Glavne komponente procesa rehabilitacije su iste: on počinje kliničkom procenom pacijenta, nastavlja se edukacijom, pravljenjem plana rehabilitacije koji sadrži kineziterapijske postupke, fizikalne agense, upotrebu ortoza i balneoklimatoloških činilaca i njegovim sprovođenjem, uz kontinuirani monitoring i evaluaciju efekata.
   Test je namenjen lekarima, opšte medicine, posebno gerijatrije, medicine rada, interne medicine, posebno reumatologije, ortopedije sa traumatologijom,  radiologije i drugih disciplina koje se na ovaj ili onaj način bave lečenjem pacijenata obolelih od navedenih bolesti. Test će takođe biti koristan i drugim zdravstvenim radnicima (medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, rendgenološkim tehničarima, tehničarima u vozilu hitne pomoći, farmaceutskim tehničarima) koji na različite načine učestvuju u zbrinjavanju ovih bolesnika.
   Program treba da omogući rekapitulaciju znanja o navedenim bolestima, kako bi osposobio korisnike za njihovo rano prepoznavanje i diferencijalnu dijagnozu u odnosu na druge slične entitete i sindrome. Drugi cilj programa je da obezbedi sticanje savremenih znanja o adekvatnom lečenju bolesnika i osposobi lekare i druge zdravstvene radnike koji učestvuju u procesu lečenje za sprovođenje adekvatnog rehabilitacionog postupka. Korisnici programa naučiće da prave kliničku procenu pacijenta, da obuče pacijenta da bude aktivni činilac u procesu lečenja, osposobiće se da naprave plan rehabilitacije koji uključuje kineziterapijske postupke, upotrebu fizikalnih agenasa, upotrebu ortoza i balneoklimatoloških činilaca.
  • Obavezna literatura: 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98.
  • Dopunska literatura: 1. Lorenzo A, Schildt P, Lorenzo M, Falcoff H, Noel F. Acute low back pain management in primary care: a simulated patient approach. Family Practice, 2015, 32(4): 436–41; 2. Barczyńska TA, Węgierska M, Żuchowski P, Dura M, Zalewska J, Waszczak M et al. Coexistence of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Reumatologia. 2015; 53(5): 279–85; 3. Garip Y. Functional assessment measures in rheumatologic disorders. World J Rheumatol 2014; 4(2): 6-13; 4. Larkin L, Gallagher S, Cramp F et al. Behaviour change interventions to promote physical activity in rheumatoid arthritis: a systematic review. Rheumatol Int 2015; 35: 1631–40.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     109.8Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni pristup u rehabilitaciji reumatskih oboljenja
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.