Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2087/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja i razumevanje mehanizama nastanka rezistencija bakterija; razumevanja načina na koji neracionalna upotreba antibiotika doprinosi nastanku rezistencije; usvajanje principa racionalne upotrebe antibiotika u lečenju infekcija, osposobljavanje za optimalan izbor antibiotika, optimalno doziranje antimikrobne terapije i optimalno vođenje tretmana infekcija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2087/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rezistencija bakterija na antibiotike danas predstavlja jednu od najvećih pretnji za globalno zdravlje. Otpornost na antibiotike javlja se prirodno, ali neracionalna upotreba antibiotika ubrzava ovaj proces, što posledično dovodi do povećane smrtnosti, produženog lečenja i veće zdravstvene potrošnje.
   Prema podacima o potrošnji antibiotika, Srbija zauzima visoko mesto među evropskim zemljama, što korelira sa postojanjem visokog nivoa rezistencije kod svih ispitivanih vrsta bakterija. Bakterije rezistentne prema jednom antibiotiku obično su rezistentne i prema drugim srodnim lekovima sa kojima nisu dolazile u dodir. Poseban problem je multipla rezistencija na tri ili više klasa antibiotika sa različitim mehanizmom delovanja.
   Politika upotrebe antibiotika podrazumeva strogu kontrolu izbora, doze i dužine terapije sa ciljem sprečavanja nastanka rezistencije. Neki antimikrobni lekovi treba da budu rezervisani za suzbijanje infekcija otpornih na standardne antibiotike i režime.
   Mere za kontrolu i sprečavanje nastanka rezistencije bakterija na antibiotike su brojne, a uključuju:
   • Racionalnu primenu antibiotika, zasnovanu na kliničkom i mikrobiološkom nalazu, poznavanju izazivača infekcije, izboru adekvatnog antibiotika i/ili adekvatnih kombinacija antimikrobnih lekova, adekvatnom režimu doziranja i načinu primene leka, adekvatnom trajanju lečenja, promenama započetog lečenja ukoliko nema kliničkog efekta, praćenju stanja bolesnika
   • Poštovanje koncepta tzv. rezervnih antibiotika
   • Primena antibiotika uskog spektra dejstva
   • Primenu optimalnih doza i režima doziranja
   • Primenu preventivnih mera protiv infekcija (higijena, vakcinacija)
   • Edukaciju pacijenata i šire javnosti
   • Razvoj novih antimikrobnih lekova.
   Algoritam terapije treba da prati antibiotski moto " MIND ME" (Odluka o terapiji mora da se zasniva na mikrobiološkom nalazu; Indikacije za primenu antimikrobnih lekova treba da budu zasnovane na dokazima; Kad god je to moguće, treba primeniti antibiotike sa najužim spektrom dejstva; Doziranje treba prilagoditi tipu i mestu infekcije. Doza bi trebalo da bude dovoljno velika da obezbedi efikasnost, a da u isto vreme na minumum svede rizik od nastanka rezistencije. Osim toga, doza treba da bude dovoljno mala da svede na minimum i toksičnost; Trajanje primene antibiotika treba da bude što kraće; Kad god je moguće treba primeniti monoterapiju).
   U poslednje vreme koristi se i termin upravljanje antibioticima (antimicrobial stewardship), koji fokusira optimalni izbor antibiotika, optimalnu dozu izabranog antibiotika i optimalno trajanje primene.
   Cilj ovih mera i postupaka je postizanje najboljeg kliničkog ishoda u prevenciji i lečenju infekcija, uz minimalnu toksičnost za bolesnika, kao i minimalnog dejstva za nastanak rezistencije, a sve to uz prihvatljivu cenu.
   U kontekstu ovih ciljeva, prednost se daje oralnoj primeni antibiotika, jer je pođednako efikasna, a manje rizična i jeftinija od parenteralne primene. Parenteralna primena preporučuje se kada oralna primena nije moguća zbog teškoća u gutanju ili besvesnog stanja pacijenta, kada postoje problemi sa resorpcijom lekova u GIT, kada ne postoji oralni oblik leka ili oralnom primenom nije moguće postići dovoljno visoke koncentracije leka u tkivima (endokarditis, meningitis, osteomijelitis, septički artritis), kada priroda same bolesti zahteva urgentno lečenje ili se procenjuje da će adherenca bolesnika biti loša. Kada se započne parenteralna terapija, potreba za ovim putem primene leka procenjuje se svakodnevno: nastavak terapije oralnom primenom antibiotika treba da bude što pre.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199; 2. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse "Racionalna upotreba antibiotika", Beograd, 2018, Izradila Radna grupa za izradu nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika.
  • Dopunska literatura: 1. Pickens CI , Wunderink RG. Principles and Practice of Antibiotic Stewardship in the ICU. Chest, 2019. 156(1): 163-71; 2. Sanchez GV, Fleming-Dutra KE, Roberts RM, Hicks LA. Core Elements of Outpatient Antibiotic Stewardship. MMWR Recomm Rep, 2016; 65:1; 3. Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, et al. Implementing an Antibiotic Stewardship Program: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. Clin Infect Dis 2016; 62:e51; 4. Pelemiš M, Radna grupa za izradu nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse - Posebna radna grupa za racionalnu upotrebu antibiotika. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2018. 1-64.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2087/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2087/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2087/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      208.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199. Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse "Racionalna upotreba antibiotika", Beograd, 2018, Izradila Radna grupa za izradu nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika. Datoteka
      998.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.