Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-107/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Razumevanje mehanizma nastanka medijalnih uganuća skočnog zgloba i drugih, ređih mekotkivnih povreda kao što su povrede distalne tibiofibularne sindesmoze, povrede suptalarnog zgloba oboljenja i povrede Ahilove i peronealnih tetiva. Sticanje znanja o karakteristikama ovih povreda (predisponirajućim faktorima, epidemiološkim i kliničkim karakteristikama, mogućnostima dijagnostike i lečenja) po kojima se one razlikuju od češćih povreda lateralnog ligamenta. Osposobljavanje za dijagnostiku, pružanje inicijalne pomoći i lečenje ovih povreda.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Ivan Butković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-107/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Mekotkivne povrede skočnog zgloba uključuju: povrede lateralnih ligamenata, povrede medijalnih (deltoidnog) ligamenata, povrede ligamenata u nivou sindesmoze, suptalarne povrede, povrede Ahilove tetive i subluksaciju / luksaciju peronealnih tetiva. Dominantno mesto u strukturi povreda mekotkivnih struktura stopala pripada povredama lateralnog ligamenta. Drugi entiteti (medijalna uganuća skočnog zgloba, povrede distalne tibiofibularne sindesmoze, povrede suptalarnog zgloba, oboljenja i povrede Ahilove tetive, oboljenja i povrede peronealnih tetiva,  tendinitis i rascepi M. Peroneus brevis, traumatske subluksacije /luksacije peronealnih tetiva) su znatno ređi nezavisno od toga da li se javljaju samostalno ili u sklopu povreda lateralnog ligamenta.
   Izolovana medijalna uganuća skočnog zgloba su izuzetno retka. Po pravilu su ove povrede udružene i sa povredama lateralnog ligamentarnog kompleksa, prelomima fibule i povredama sindesmoze, bilo pojedinačno, bilo da su to povrede kod kojih su sve navedene strukture uključene. Povrede distalne tibiofibularne sindesmoze su takođe retke i predstavljaju svega 1% svih povreda skočnog zgloba. Osnovu njihove patološke anatomije predstavljaju ligamentarne povrede, koje mogu biti udružene sa prelomom i / ili dijastazom u predelu sindesmoze. Suptalarni zglob je kao traumatski subjekat došao u žižu interesovanja ortopeda tek krajem prošlog veka. Danas je široko prihvaćen stav da 10-25% pacijenata sa znacima hronične nestabilnosti skočnog zgloba ima i suptalarnu nestabilnost, pri čemu povrede suptalarnih ligamenata nastaju po pravilu udruženo sa povredama lateralnog ligamentarnog kompleksa. Najveći broj tegoba vezanih za Ahilovu tetivu su posledica njenog povređivanja, pri čemu osnovu patoanatomskog substrata čini korelativni odnos između degenerativnih promena na samoj tetivi i njenog mehaničkog prenaprezanja. Etiologija poremećaja funkcije Ahilove tetive može biti udružena sa sindromima prekomernog opterećenja (česta kod trkača i skakača), posturalnim problemima (pronacija stopala, varus prednjeg stopala, kavus), povredama vezanim za stazu na kojoj se trči (prekomerno tvrda, neravna), greške u treningu (nagla povećanja intenziteta ili distance), lošom obućom ili inflamatornom artropatijom. Funkcija m. peroneus longusa i m. peroneus brevisa je izvođenje pronacije i everzije stopala, učešće u odrazu, ali i lateralna stabilizacija skočnog zgloba. Njihove tetive su najveće tetive lateralne strane skočnog zgloba. Zbog značajne funkcije, ali i jedinstvene anatomije, one često trpe prekomerno fiziološko opterećenje, što pri različitim pozicijama stopala može dovesti do njihovog oštećenja i nastanka tendinita / rupture, subluksacije / luksacije i bolnog os peroneum sindroma.
   Svi entiteti kojima se bavi ovaj test obrađeni su sa stanovišta etiologije i patogeneze (anatomske karakteristike kao predisponirajući faktor, drugi faktora rizika i/ili uzroci, mehanizmi povređivanja), kliničke slike (lokalni nalaz, klasifikacija), dijagnostike (karakteristike kliničkog pregleda, kriterijumi kliničke procene, radiografska evaluacija), lečenja (konzervativno, operativno). Test je namenjen lekarima specijalistima ortopedije sa traumatologijom, fizikalne medicine i rehabilitacije, sportske medicine, urgentne medicine, radiologije, opšte medicine, medicine rada, kao i saradnicima koji učestvuju u zbrinjavanju povreda kojima se test bavi (medicinske sestre i zdravstveni tehničari u vozilu hitne pomoći, radiološki tehničari i sl.) koji treba da se, kroz sticanje znanja o predisponirajućim faktorima, mehanizmima nastanka i fenomenološkim karakteristikama osposobe za adekvatnu dijagnostiku, pružanje inicijalne pomoći i lečenje ovih povreda.
  • Obavezna literatura: 1. Butković I. Mekotkivne povrede skočnog zgloba. U: Butković I. Povrede i oboljenja stopala i skočnog zgloba. Beograd: Naučna Knjiga KMD, 2015. 162-200.
  • Dopunska literatura: 1. Gribble PA, Bleakley CM, Caulfield BM, et al. 2016 consensus statement of the International Ankle Consortium: prevalence, impact and long-term consequences of lateral ankle sprains. Br J Sports Med, 2016; 50:1493; 2. Park JW, Lee SJ, Choo HJ, Kim SK, Gwak HC, Lee SM. Ultrasonography of the ankle joint. Ultrasonography 2017; 36(4): 321-335; 3. Roos KG, Kerr ZY, Mauntel TC, et al. The Epidemiology of Lateral Ligament Complex Ankle Sprains in National Collegiate Athletic Association Sports. Am J Sports Med 2017; 45:201; 4. Lantto I, Heikkinen J, Flinkkila T, Ohtonen P, Siira P, Laine V et al. A Prospective Randomized Trial Comparing Surgical and Nonsurgical Treatments of Acute Achilles Tendon Ruptures. Am J Sports Med. 2016; 44(9): 2406; 5. Butković I. Mekotkivne povrede skočnog zgloba. U: Povrede i oboljenja stopala i skočnog zgloba. Butković I, Ed. Beograd: Naučna Knjiga KMD, 2015. 162-200.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-107/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-107/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-107/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      174.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Butković I. Mekotkivne povrede skočnog zgloba. U: Butković I. Povrede i oboljenja stopala i skočnog zgloba. Beograd: Naučna Knjiga KMD, 2015. 162-200. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Dijagnostika i lečenje povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.