Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-104/21

  BROJ ODLUKE 153-02-01685/2019-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa metodama nehirurškog lečenja ishemijske bolesti srca; Razumevanje prednosti perkutane transluminalne koronarne angioplastike (PTCA) i stenta nad hirurškim lečenjem opstrukcije; Osposobljavanje za selekciju i pripremu pacijenata koji treba da budu podvrgnuti nehirurškom lečenju opstruktivne bolesti koronarnih krvnih sudova.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Dragan Sagić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada), zdravstvene tehničare (strukovne medicinske radiologe, radiološke  tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-104/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Visoki stepen uspeha, mogućnost ponavljanja procedure, kraća hospitalizacija, kao i niži troškovi lečenja, čine nehirurške metode lečenja ishemijske bolesti srca superiornim u odnosu na hirurške metode revaskularizacije (aortokoronarni bajpas). Uspešnost i rizik za primenu ovih metoda procenjuju se na osnovu kriterijuma AHA, koji se zasnivaju na angiografskim karakteristikama koronarnih krvnih sudova i predstavljaju osnov za izbor metode perkutane revaskularizacije (balon, aterokat, rotablator, stent i drugo).
   Koronarna angioplastika (PTCA) je najznačajnija i najviše primenjivana metoda interventne kardiologije. Tokom PTCA dolazi do kontrolisane traume plaka u krvnom sudu. Balon kateterima i drugim interventnim metodama vrši se kompresija, fraktura i/ili rastezanja plaka što dovodi do remodelovanja lumena arterije. Kliničke indikacije za primenu PTCA su akutni infarkt miokarda, angina i njeni ekvivalenti, reverzibilna ishemija, EKG promene u miru, pozitivan test opterećenja, stres ehokardiografija, holter monitoring, scintigrafija, pozitronska emisiona tomografija. Kliničke kontraindikacije su terminalna srčana ili druge bolesti sa ubrzanim tokom, AMI u razvoju, prolongirani kardiogeni šok. Postoje i angiografske indikacije i kontraindikacije koje se takođe moraju uzeti u obzir kod izbora pacijenata i donošenja odluke o primene ove metode.
   Primarni uspeh PTCA predstavlja odsustvo anginoznih bolova u toku intrahospitalnog boravka posle procedure, izostanak AIM-a i rezidualnu stenozu < 30%. On se postiže u 85-90% (kod lezija tipa A), 60-85% (lezije tipa B) i nešto manje od 60% (kod lezija tipa C). Dugoročni uspeh predstavlja održavanje kliničkog poboljšanja i zadovoljavajući angiografski izgled svih dilatiranih lezija do 5 godina. On se postiže u 65-87% slučajeva lečenih na ovaj način. Učestalost komplikacija tokom izvođenja PTCA je <8%. Viša incidenca komplikacija uočena je kod bolesnika sa perifernim i difuznim koronarnim lezijama, kod dijabetesa, osoba ženskog pola, na lezijama desne koronarne arterije, kod bolesnika sa nestabilnom anginom i starijih od 70 godina. Rizik od fatalnih komplikacija posle PTCA zavisi od kliničkih i angiografskih (proceduralnih) faktora.
   Restenoza je pojava ponovnog sužavanja arterijskog lumena, i iznosi preko 50% dijametra koronarne arterije, na mestu inicijalne PTCA, tokom angiografskog praćenja, sa incide.com od 17-34%. Postoji više mehanizama restenoze, koji su kompleksni i udruženi. Lečenje bolesnika sa restenozom podrazumeva ponovno izvoženje PTCA sa ili bez ugradnje koronarnog stenta. Koronarni stentovi su perkutano uvedena protetska sredstva, koja se koriste da bi se održao integritet lumena obolelog krvnog suda. Endovaskularni stentovi snižavaju incidencu akutne tromboze i smanjuju kasne restenoze na koronarnim arterijama posle PTCA, zbog čega se koriste u 50% procedura perkutane koronarne revaskularizacije. Idealni stent treba da bude fleksibilan, lako prolazan i jednostavan pri manipulaciji, niskog profila, biokompatibilan, vidljiv na fluoroskopiji, tromborezistentan, pouzdan tokom eskpanzije. Trenutno se koriste više različito dizajniranih stentova u koronarnoj cirkulaciji koji mogu biti "self-expanding" i "ballon-expanding". Endovaskularni stentovi se uglavnom postavljaju nakon učinjene dilatacije balonom. Moguća je i implantacija stenta bez prethodne balon dilatacije (primoimplantacija). Koronarni stentovi se postavljaju planirano (elektivno) u koronarnim arterijama na lezijama tipa B i C, kao i u stanjima sa suboptimalnim rezultatom balon dilatacije. Najčešće komplikacije koje prate koronarni stent su tromboza stenta i ishemijske komplikacije, ali prevalenca komplikacija ne dovodi u pitanje primenu ove metode.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Dragan Sagić, "Interventna radiologija kardiovaskularnog sistema", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Byrne RA, Stone GW, Ormiston J, Kastrati A. Coronary balloon angioplasty, stents, and scaffolds. Lancet. 2017; 390 (10096): 781-92; 2. Ali ZA.The science of stents: angioplasty turns 40. Cardiovascular Research, 2017. 113(10): e35–e37; 3. Mäkikallio T, Holm NR, Lindsay M, Spence MS, Erglis A, Menown IBA. Percutaneous coronary angioplasty versus coronary artery bypass grafting in treatment of unprotected left main stenosis (NOBLE): a prospective, randomised, open-label, non-inferiority trial. The Lancet Journal, 2016; 388 (10061): P2743-2752; 4. Duggal B, Subramanian J, Duggal M, Singh P, Rajivlochan M, Saunik S et al. Survival outcomes post percutaneous coronary intervention: Why the hype about stent type? Lessons from a healthcare system in India. PLoS ONE, 2018; 13(5); 5. Bundhun PK, Pursun M, Huang F. Are women with type 2 diabetes mellitus more susceptible to cardiovascular complications following coronary angioplasty?: a meta-analysis. BMC Cardiovascular Disorders, 2017; 17:207.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-104/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-104/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-104/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      190.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Dragan Sagić, "Interventna radiologija kardiovaskularnog sistema", autorizovano predavanje. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Odabrane metode interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.