klinička imunologija

Programi označeno sa "klinička imunologija": 2

Cilj programa je: Sticanje znanja o dijagnostici COVID-19, zbrinjavanju bolesnika u ambulantnim uslovima, vakcinaciji kao najboljem načinu prevencije COVID-19 infekcije. Upoznavanje sa mogućnostima i ograničenjima dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih sredstava. Razumevanje i usvajanje savremenog pristupa za efikasno zbrinjavanje bolesnika na primarnom nivou i blagovremeno upućivanje na viši nivo.

Kategorija: Aktivan

Cilj programa je: Sticanje znanja o vrstama i mehanizmima nastanka trauma u trudnoći; Razumevanje etiologije povređivanja u trudnoći i osposobljavanje za prevenciju traume u trudnoći; Sticanje znanja o zbrinjavanju povređenih trudnica; Usvajanje savremenog pristupa koji obezbeđuje adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoći.