Više o Akademiji / More about the Academy


AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
Resavska 84/20, Beograd
Telefon i faks: 011/383-68-38
ponedeljak - petak od 08:00 do 16:00

Ko smo?

„Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju“ je nevladino i neprofitno udruženje specijalista iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije i javnog zdravlja, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva koji doprinose profesionalnom razvoju zdravstvenih radnika i saradnika kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju, kao i razvoj kontinuirane medicinske edukacije kao tehnologije za zdravlje.

Ciljevi Udruženja su:

 • Istraživanje edukativnih potreba zdravstvenih radnika i saradnika i mogućnosti njihovog zadovoljenja kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju;
 • Razvoj savremenih programa kontinuirane medicinske edukacije iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlja i izrada sredstava za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika;
 • Implementacija programa kontinuirane medicinske edukacije kod zdravstvenih radnika i saradnika;
 • Proučavanje različitih tehničko-tehnoloških mogućnosti za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika, razvoj efikasnih metoda i tehnika kontinuirane medicinske edukacije posebno razvoj zdravstvene edukacije na daljinu (onlajn edukacija) i implementacija rešenja u praksi;
 • Povezivanje ustanova i organizacija (strukovnih udruženja) zdravstvenih radnika i saradnika radi stvaranja boljih uslova za kontinuiranu medicinsku edukaciju, pružanje konsultativne i tehničke podrške zdravstvenim ustanovama i organizacijama u organizovanju i sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije;
 • Integracija u globalnu mrežu centara (organizacija i institucija) kontinuirane medicinske edukacije i stvaranje uslova za korišćenje inostranih resursa kontinuirane medicinske edukacije;
 • Druge aktivnosti u vezi sa kontinuiranom medicinskom edukacijom.

Akademiju čine saradnici – autori programa kontinuirane edukacije, ugledni stručnjaci iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlja, zaposleni na fakultetima, visokim školama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje i inostranstva.

Svojim stručnim radom oni učestvuju u razvoju naše organizacije, ostvarenju njenih ciljeva i dostizanju vizije – stvaranje ekonomičnog javnog servisa za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika i njihovo osposobljavanje da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima Srbije.

Registrovani smo 2012. godine kod Agencije za privredne registre Srbije kao Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju (MB: 28077904; PIB: 107485268).

Gde smo?

Sedište Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju nalazi se u Beogradu, na adresi Resavska 84/9. Putem onlajn platforme prisutni smo svuda gde su i naši korisnici, 24 sata 365 dana u godini. Možete nas dobiti na telefone na ovom linku,

Šta radimo?

Udruženje se bavi:

 • kontinuiranom medicinskom edukacijom, uključujući pripremu, organizovanje i izvođenje klasičnih kurseva, stručnih sastanaka i onlajn edukacija;
 • pružanjem konsultativno-tehničke podrške i pomoći pojedincima, organizacijama i institucijama u pripremi programa KME, uključujući obuku za izradu programa i tehničku podršku u aplikovanju i administraciji programa na našoj internet platformi;
 • pripremom i sprovođenjem različitih vrsta projekata; ova aktivnost uključuje informisanje o projektima u toku, obuku za učešće na konkursima domaćih i stranih donatora, konsultativnu podršku u pripremi projektne dokumentacije, planiranje i izvođenje istraživanja, izradu izveštaja.

Kako smo organizovani?

Organi Udruženja su:

Skupština
Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Skupština: donosi plan i program rada, usvaja Statut, izmene i dopune Statuta i druge opšte akte Udruženja, bira i razrešava članove Upravnog odbora, razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora, razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj, odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja, odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Upravni odbor
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni Statutom. Ima 3 člana koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor: rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja, poverava posebne poslove pojedinim članovima, donosi finansijske odluke, odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje, odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak, odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Predsednik Upravnog odbora
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o tome obaveštava Upravni odbor.

Programski savet
Programski savet kreira politiku razvoja kontinuirane edukacije i normativna akta koja uređuju rad u ovoj oblasti, inicira donošenje potrebnih odluka pred nadležnim organima Udruženja, i u skladu s njima, usmerava razvoj programa, koordinira rad Recenzentskog komiteta, usvaja programe koji se upućuju na akreditaciju nadležnim državnim organima, a u skladu sa normativnim aktima Udruženja (Lista kriterijuma za ocenu programa, dokument 3-112.1/14), odlučuje po prigovorima.

Direktor Programa
Direktor Programa je izvršni direktor nadležan za realizaciju programa kontinuirane edukacije koji su usvojeni od strane nadležnih organa Udruženja; odgovoran je za primenu najviših etičkih i drugih (profesionalni) standarda, uključujući i standarde kvaliteta programa.

Recenzentski komitet
Recenzentski komitet čine eksperti - saradnici Udruženja koji sprovode postupak recenzije u skladu sa normativnim aktima Udruženja (Lista kriterijuma za ocenu programa, dokument 3-112.1/14, Procedura za obavljanje recenzije, dokument 3-112.3/14). U sastav Recenzentskog komiteta ulaze i stručnjaci koji se angažuju ad hoc ukoliko u stalnom sastavu Komiteta nema odgovarajućih stručnjaka za procenu određenog programa.

Koordinator recenzentskog komiteta
Koordinira postupak recenzije, uključujući izbor odgovarajućih recenzenata iz sastava Recenzentskog komiteta ili angažovanje recenzenta ad hoc, u skladu sa normativnim aktima Udruženja (Lista kriterijuma za izbor recenzenata, dokument 3-112.2/14), sprovođenje postupka recenzije, uključujući komunikaciju sa autorima i recenzentima (u skladu sa normativnim aktima Udruženja (Procedura za obavljanje recenzije, dokument 3-112.3/14), priprema izveštaje o recenziji za Programski savet, stara se o sprovođenju odluka Programskog saveta u vezi sa recenzijom programa.


Ko rukovodi? • Upravni odbor
  AKME
  Prof.dr Dragoljub Đokić

 • Predsednik
  Programskog saveta AKME

  Prof.dr Tomislav Jovanović

 • Direktor Programa
  AKME

  Prof.dr Milica Prostran

 • Koordinator Recenzentskog komiteta AKME
  Dr Sci Mitra Drakulović

 • Nadzorni odbor
  AKME
  Sniježana MIletić, OECC
1. Prof.dr Dragoljub Đokić, lekar, specijalista socijalne medicine, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i Kragujevcu, Predsednik Upravnog odbora.
2. Prof.dr Steva Plješa, lekar, specijalista interne medicine, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, član UO
3. Milan Đokić, direktor, član UO
1. Prof.dr Tomislav Jovanović, lekar, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predsednik Programskog saveta.
2. Dr Sci Mitra Drakulović, lekar, specijalista epidemiologije, stručni saradnik Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", koordinator Recenzentskog komiteta
3. Prof.dr Vlastimir Petrović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Pančevu, član PS
4. Prof.dr Mirka Ilić, farmaceut, specijalista medicinske biohemije, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu, član PS
5. Prof.dr Mijomir Pelemiš, lekar, specijalista za infektivne bolesti, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, član PS
6. Prof.dr Vaso Antunović, lekar, specijalista neurohirurgije, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i Podgorici, član PS
7. Prof.dr Goran Tulić, lekar, specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, član PS
8. Naučni saradnik Vesna Tomić, diplomirani psiholog, specijalista socijalne psihologije, član PS
9. Doc.dr sci Snežana Miljković, medicinska sestra, doktor medicinskih nauka, docent Medicinskog fakulteta u Nišu.
1. Prof.dr Milica Prostran, lekar, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Direktor Programa.
1. Dr Sci Mitra Drakulović, lekar, specijalista epidemiologije, stručni saradnik Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", koordinator Recenzentskog komiteta.
1. Sniježana Miletić OECC, predsednik Nadzornog odbora.
2. Dipl.ing Milena Stojković, član NO

Poslednja izmena: petak, 20. avgust 2021, 10:55