ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5 A-1-1321/19
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5 A-1-1327/19
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1328/19
Maksilofacijalne povrede (1) 5 A-1-1330/19
Maksilofacijalne povrede (2) 5 A-1-1331/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1332/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1333/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5 A-1-1337/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1338/19
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5 A-1-1346/19
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1348/19
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-1352/19
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolesti 5 A-1-1353/19
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog puta 5 A-1-1355/19
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1357/19
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1321/19-II
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1317/19-II
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi 5 V-1318/19-II
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1319/19-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1322/19-II
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1326/19
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2503/19
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2504/19
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetima 5 A-1-2505/19
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2506/19
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostiju 5 A-1-2509/19
Interakcije lekova od značaja za praksu 5 A-1-2522/19
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)? 5 A-1-2523/19
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)? 5 A-1-2614/19
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-2648/19
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-2653/19
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-2571/19
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-2572/19
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2573/19
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 А-1-2574/19
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze 5 A-1-778/20
Dentalni plak u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1433/20-II
Značaj i uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1428/20-II
Savremene smernice za medikamentozno lečenje parodontopatije 5 V-1429/20-II
Klinička slika - Osnov za izradu plana lečenja i prognozu parodontopatije 5 V-1434/20-II
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) 5 A-1-773/20
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindroma 5 A-1-788/20
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi 5 A-1-785/20
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1426/20-II
Kako odabrati pravi analgetik? 5 A-1-780/20
Tumori pljuvačnih žlezda - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1424/20-II
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1427/20-II
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1425/20-II
Tumori kože lica i vrata - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1430/20-II
Rak usne duplje - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1431/20-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1432/20-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. MAJA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka 5 A-1-1114/20
Neželjeni efekti primene lekova kod starih 4 A-1-1118/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta 5 A-1-1141/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse 5 A-1-1142/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1460/20-II
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksi 5 V-1461/20-II
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacija 5 V-1462/20-II
Specifičnoti lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1463/20-II
Vađenje zuba - Principi i tehnike 5 V-1464/20-II
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cista vilica 3 V-1465/20-II

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: četvrtak, 3. septembar 2020., 12:17