ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - studija slučaja 5 A-1-2608/17
Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozama 5 A-1-2612/17
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-2600/17
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2611/17
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2607/17
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenja 5 A-1-2605/17
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2606/17
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2609/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17
Prehospitalno zbrinjavanje traume 5 A-1-2604/17
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-850/18
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-861/18
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-855/18
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) 5 A-1-853/18
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 A-1-854/18
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-844/18
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-846/18
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-848/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-843/18
Istine i zablude o ibuprofenu 5 A-1-860/18
Bolnička higijena 5 A-1-859/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1523/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1527/18
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-1546/18
Maksilofacijalne povrede (1) 5 A-1-1560/18
Maksilofacijalne povrede (2) 5 A-1-1535/18
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija 4 A-1-1533/18
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1511/18
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1500/18
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-1502/18
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1513/18
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 4 A-1-1514/18
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1508/18
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1510/18
Ishrana i bolesti usta i zuba 4 A-1-1510/18
Lečenje bola u dečjem uzrastu 4 A-1-1540/18
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5 A-1-1536/18
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenje 5 A-1-1544/18
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1518/18
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu 5 A-1-1509/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1538/18
Inicijalna dijagnostika i lečenje poremećaja funkcije hormona hipofize 5 A-1-1521/18
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-1503/18
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-1506/18
Opstipacija 5 D-1-676/18
Poremećaji ishrane 5 D-1-677/18
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1198/18-II
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astme 5 A-1-1541/18
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-1524/18
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1532/18
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5 A-1-1547/18
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-1505/18
Inicijalni tretman hitnih hipertenzivnih stanja 5 A-1-1517/18
Spontana subarahnoidna hemoragija 4 A-1-1537/18
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1526/18
Urgentni tretman epileptičnog napada 5 A-1-1504/18
Inicijalni tretman edema pluća 5 A-1-1530/18
Plućna embolija – Dijagnostika, inicijalni tretman i prognoza 5 A-1-1520/18
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5 A-1-1529/18
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi 5 A-1-1522/18
Akutni poremećaji srčanog ritma 5 A-1-1528/18
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman 5 A-1-1531/18
Otrovi iz duvanskog dima 5 A-1-1507/18
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1534/18
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1556/18
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman 5 A-1-1519/18
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog puta 5 A-1-1543/18
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1525/18
Savremeni pristup i smernice za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti 5 A-1-1539/18
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara 5 A-1-1545/18
Intrakranijalne aneurizme 5 A-1-1548/18
Primarna intracerebralna hemoragija 3 A-1-1550/18
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1512/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1515/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5 A-1-1501/18
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1225/18-II
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 V-1226/18-II
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristup 5 A-1-2175/18
Vaskularne malformacije mozga 5 A-1-2177/18
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2182/18
Trauma u trudnoći 5 A-1-2183/18
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-2184/18
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2191/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-2188/18
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-2179/18
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2178/18
OČEKUJEMO AKREDITACIJU U NOVEMBRU 2018. BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5
Kardiopulmonalna reanimacija 5
Perinatalna mentalna oboljenja (1) 5
Perinatalna mentalna oboljenja (2) 3
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslih 5
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 4
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principi 5
Sportske povrede ramena - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 4
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principi 5
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece 5
Interakcije lekova 5
Antimikrobni lekovi (1) 5
Antimikrobni lekovi (2) 5
Antimikrobni lekovi (3) 5
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta 5
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta 5
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 5
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencije 5
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti 5
Novodijagnostikovana atrijalna fibrilacija i AIMU primena antikoagulativne terapije/span> 5
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekat 5
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina 5
Osnovi rehabilitacije kod reumatoloških bolesnika 5
Osnovi rehabilitacije kod bolesnika sa mišićno-skeletnim povredama 5
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1) 5
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (2) 5
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: petak, 2. novembar 2018., 15:27