ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST.
MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

AKREDITOVANI PROGRAMI 14. NOVEMBRA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje glaukomne bolesti 3 A-1-1885/22
Crevne zarazne bolesti kod školske dece 5 A-1-1926/22
Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekova 5 A-1-1887/22
Savremeni principi efikasnog lečenja tendinopatija 5 A-1-1884/22
Interakcije lekova od značaja za kliničku praksu 5 A-1-1881/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-1913/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-1903/22
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1914/22
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1889/22
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1897/22
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1890/22
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1912/22
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1888/22
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-1891/22
Procena operativnog rizika i perioperativno lečenje gerijatrijskih pacijenata 5 A-1-1922/22
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-1876/22
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1872/22
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1893/22
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-1906/22
Dijagnostika i lečenje preloma maksile 5 A-1-1902/22
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-1895/22
Rehabilitacija reumatskih oboljenja 5 A-1-1917/22
Rehabilitacija koštano-mišićnih povreda 5 A-1-1929/22
Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principi 4 A-1-1882/22
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1928/22
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1916/22
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1878/22
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-1923/22
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1879/22
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1924/22
Primena heparina male molekulsкe mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1918/22
Inicijalni tretman opeкotina 5 A-1-1921/22
Akutni koronarni sindrom - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1894/22
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni pristup 5 A-1-1911/22
Tromboprofilaksa kod hospitalizovanih pacijenata 5 A-1-1877/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-1880/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-1931/22
Povrede maksilofacijalne regije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-1905/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcije oka 5 A-1-1883/22
Primena infuzionih rastvora u inicijalnom zbrinjavanju hitnih stanja 5 A-1-1874/22
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1915/22
Hirurško zbrinjavanje jatrogenih povreda oka 5 A-1-1930/22
Savremeni principi primene transfuzione terapije u lečenju traume 5 A-1-1908/22
Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-1907/22
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-1900/22
Pravilna ishrana sportista 5 A-1-1898/22
Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-1873/22
Racionalna primena antibiotika - Neželjena dejstva 5 A-1-1933/22
Racionalna primena antibiotika - Mehanizmi dejstva 5 A-1-1932/22
Savremeni pristup lečenju srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 3 A-1-1899/22
Savremeni principi lečenja demencije u opštoj praksi 4 A-1-1892/22
Dijagnostika i lečenje okluzivne bolesti perifernih arterija 5 A-1-1886/22
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1919/22
Savremeni principi zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-1909/22
Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-1875/22
Psihički poremećaji povezani sa stresom - Principi savremene farmakoterapije 3 A-1-1910/22
Dijagnostika i lečenje povreda oka 5 A-1-1925/22
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda ramena 4 A-1-1927/22
Demencije u oštoj praksi - Kako prepoznati i adekvatno reagovati? 4 A-1-1896/22
Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija sportsкih povreda кolena i potкolenice 5 A-1-1920/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Prevencija tromboembolije u ortopedskoj hirurgiji 2 A-1-1522/22
Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bola 2 A-1-1524/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Saradnja leкara i farmaceuta u tretmanu pacijenata sa retкim bolestima 5 A-1-1526/22
Lečenje ishemije mioкarda u perioperativnom periodu - Savremeni principi 4 A-1-1527/22
Lečenje arterijsкe hipertenzije u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-1525/22
Lečenje srčane insuficijencije - Savremeni principi 4 A-1-1528/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Preporuke za antibiotsku terapiju u lečenju akutnog otitisa 2 A-1-1523/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
Mesto diuretika u terapiji hfref prema smernicama evropskih udruženja za lečenje akutne i hronične srčane insuficijencije 2 A-1-1521/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Topikalni preparati kod osteoartritisa 5 A-1-959/22
Gastroezofagealni refluks kod dece: Lečiti ili ne lečiti? 3 A-1-953/22
Terapija stečene autoimune mijastenije gravis - Gde smo danas? 2 A-1-951/22
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta života 3 A-1-950/22
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima? 2 A-1-945/22
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzije 2 A-1-944/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisa 2 A-1-942/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja impetiga 2 A-1-943/22
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotike 3 A-1-958/22
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Acne vulgaris - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 3 A-1-955/22
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju? 2 A-1-941/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Novi oralni antikoagulansi kod nevalvularne atrijalne fibrilacije 5 A-1-956/22
Kardiomiopatije - klasifikacija, dijagnostika i modaliteti lečenja 4 A-1-952/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba? 3 A-1-970/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statina 5 A-1-971/22
Endokrinološki poremećaji i zastoj u rastu kod dece 4 A-1-972/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Dijagnostika i lečenje akromegalije - Savremeni pristup 4 A-1-982/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristup 3 A-1-993/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj hepatomegalije u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma 3 A-1-991/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Lečenje insuficijencije srca u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-990/22
Dijagnoza i terapija nedostatka hormona rasta kod odraslih 4 A-1-986/22
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristup 4 A-1-983/22
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapije 5 A-1-967/22
Savremeni principi kliničke transfuzije i nova strategija 4 A-1-988/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje plućne embolije 5 A-1-981/22
Inicijalno lečenje epileptičnog napada 5 A-1-961/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udara 5 A-1-962/22
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-974/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje edema pluća 5 A-1-980/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-965/22
Inicijalno lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa 5 A-1-979/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-126/22
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-138/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja inflamatornih dermatoza 5 A-1-124/22
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-117/22
Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca - Radiološka dijagnostika 5 A-1-140/22
Primena interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-137/22
Poremećaji u plućnom vaskularnom sistemu - Radiološka dijagnostika 5 A-1-139/22
Način procene i značaj određivanja gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-144/22
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-145/22
Nastanak i razvoj malignih tumora - Šta svaki lekar treba da zna o onkogenezi? 5 A-1-110/22
Prevencija i tretman pothranjenosti kod dece 5 A-1-128/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Uticaj klimatskih promena na zdravlje ljudi 5 A-1-136/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-127/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Dijagnostika i lečenje hereditarne amiloidne transtiretinske polineuropatije - Savremeni pristup 5 A-1-129/22
Savremeni principi lečenja povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-112/22
Savremeni principi lečenja povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-113/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod dece 5 A-1-108/22
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-150/22
Kineziterapija u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-114/22
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-115/22
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksi 5 A-1-147/22
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-116/22
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrata 5 A-1-123/22
Dijagnostika i lečenje tumora vrata 5 A-1-122/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumom 5 A-1-141/22
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-119/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krvi 5 A-1-133/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-132/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-149/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata 5 A-1-142/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dijagnostika i tretman intolerancije laktoze 5 A-1-134/22
Bolesti koje prenose krpelji iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-143/22

AKREDITOVANI PROGRAMI 14. NOVEMBRA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekova 5 A-1-1887/22
Interakcije lekova od značaja za kliničku praksu 5 A-1-1881/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-1913/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-1903/22
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1914/22
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1889/22
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1897/22
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1890/22
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1912/22
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1888/22
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1872/22
Dijagnostika i lečenje preloma maksile 5 A-1-1902/22
Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principi 4 A-1-1882/22
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1928/22
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1916/22
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1878/22
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-1923/22
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1879/22
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1924/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-1880/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-1931/22
Povrede maksilofacijalne regije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-1905/22
Primena infuzionih rastvora u inicijalnom zbrinjavanju hitnih stanja 5 A-1-1874/22
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1915/22
Hirurško zbrinjavanje jatrogenih povreda oka 5 A-1-1930/22
Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-1873/22
Racionalna primena antibiotika - Neželjena dejstva 5 A-1-1933/22
Racionalna primena antibiotika - Mehanizmi dejstva 5 A-1-1932/22
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1919/22
Dijagnostika i lečenje povreda oka 5 A-1-1925/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1670/22-II
Savremeni principi primene implantata u stomatološkoj praksi 5 V-1671/22-II
Dijagnostika i lečenje ciste vilica 3 V-1673/22-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1674/22-II
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrata 5 A-1-123/22
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora vrata 5 A-1-123/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1626/22-II
Uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1626/22-II
Uloga dentalnog plaka u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1631/22-II
Parodontopatija - Etiologija, patogeneza, klinička slika 5 V-1627/22-II
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dentogene infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 V-1630/22-II

AKREDITOVANI PROGRAMI 14. NOVEMBRA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekova 5 A-1-1887/22
Savremeni principi efikasnog lečenja tendinopatija 5 A-1-1884/22
Interakcije lekova od značaja za kliničku praksu 5 A-1-1881/22
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1914/22
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1889/22
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1897/22
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1890/22
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1912/22
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1888/22
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1872/22
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1893/22
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-1906/22
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-1895/22
Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principi 4 A-1-1882/22
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1928/22
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1916/22
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1878/22
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-1923/22
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1879/22
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1924/22
Akutni koronarni sindrom - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1894/22
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni pristup 5 A-1-1911/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-1880/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-1931/22
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1915/22
Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-1907/22
Pravilna ishrana sportista 5 A-1-1898/22
Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-1873/22
Racionalna primena antibiotika - Neželjena dejstva 5 A-1-1933/22
Racionalna primena antibiotika - Mehanizmi dejstva 5 A-1-1932/22
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1919/22
Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-1875/22
Psihički poremećaji povezani sa stresom - Principi savremene farmakoterapije 3 A-1-1910/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bola 2 A-1-1524/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Saradnja leкara i farmaceuta u tretmanu pacijenata sa retкim bolestima 5 A-1-1526/22
Lečenje arterijsкe hipertenzije u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-1525/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Preporuke za antibiotsku terapiju u lečenju akutnog otitisa 2 A-1-1523/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
Mesto diuretika u terapiji hfref prema smernicama evropskih udruženja za lečenje akutne i hronične srčane insuficijencije 2 A-1-1521/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Topikalni preparati kod osteoartritisa 5 A-1-959/22
Terapija stečene autoimune mijastenije gravis - Gde smo danas? 2 A-1-951/22
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta života 3 A-1-950/22
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima? 2 A-1-945/22
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzije 2 A-1-944/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisa 2 A-1-942/22
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotike 3 A-1-958/22
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju? 2 A-1-941/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statina 5 A-1-971/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristup 4 A-1-983/22
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapije 5 A-1-967/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod dece 5 A-1-108/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-117/22
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-145/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-127/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksi 5 A-1-147/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-119/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krvi 5 A-1-133/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-132/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22

AKREDITOVANI PROGRAMI 14. NOVEMBRA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Crevne zarazne bolesti kod školske dece 5 A-1-1926/22
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1914/22
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1889/22
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1897/22
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1890/22
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1912/22
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-1876/22
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1872/22
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1893/22
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1928/22
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1916/22
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1878/22
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-1923/22
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1879/22
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1924/22
Primena heparina male molekulsкe mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1918/22
Inicijalni tretman opeкotina 5 A-1-1921/22
Akutni koronarni sindrom - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1894/22
Tromboprofilaksa kod hospitalizovanih pacijenata 5 A-1-1877/22
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1915/22
Savremeni principi primene transfuzione terapije u lečenju traume 5 A-1-1908/22
Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-1907/22
Pravilna ishrana sportista 5 A-1-1898/22
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1919/22
Savremeni principi zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-1909/22
Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-1875/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima? 2 A-1-945/22
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzije 2 A-1-944/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisa 2 A-1-942/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja impetiga 2 A-1-943/22
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotike 3 A-1-958/22
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Acne vulgaris - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 3 A-1-955/22
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju? 2 A-1-941/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Novi oralni antikoagulansi kod nevalvularne atrijalne fibrilacije 5 A-1-956/22
Kardiomiopatije - klasifikacija, dijagnostika i modaliteti lečenja 4 A-1-952/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba? 3 A-1-970/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statina 5 A-1-971/22
Endokrinološki poremećaji i zastoj u rastu kod dece 4 A-1-972/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Dijagnostika i lečenje akromegalije - Savremeni pristup 4 A-1-982/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristup 3 A-1-993/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj hepatomegalije u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma 3 A-1-991/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Lečenje insuficijencije srca u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-990/22
Dijagnoza i terapija nedostatka hormona rasta kod odraslih 4 A-1-986/22
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristup 4 A-1-983/22
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapije 5 A-1-967/22
Savremeni principi kliničke transfuzije i nova strategija 4 A-1-988/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje plućne embolije 5 A-1-981/22
Inicijalno lečenje epileptičnog napada 5 A-1-961/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udara 5 A-1-962/22
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-974/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje edema pluća 5 A-1-980/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-965/22
Inicijalno lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa 5 A-1-979/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-126/22
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-138/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Prevencija i tretman pothranjenosti kod dece 5 A-1-128/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-150/22
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-116/22
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumom 5 A-1-141/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-149/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata 5 A-1-142/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dijagnostika i tretman intolerancije laktoze 5 A-1-134/22

AKREDITOVANI PROGRAMI 14. NOVEMBRA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Crevne zarazne bolesti kod školske dece 5 A-1-1926/22
Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekova 5 A-1-1887/22
Savremeni principi efikasnog lečenja tendinopatija 5 A-1-1884/22
Interakcije lekova od značaja za kliničku praksu 5 A-1-1881/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-1913/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-1903/22
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1914/22
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1889/22
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1897/22
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1890/22
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1912/22
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1888/22
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-1891/22
Procena operativnog rizika i perioperativno lečenje gerijatrijskih pacijenata 5 A-1-1922/22
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-1876/22
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1872/22
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1893/22
Dijagnostika i lečenje preloma maksile 5 A-1-1902/22
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-1895/22
Rehabilitacija reumatskih oboljenja 5 A-1-1917/22
Rehabilitacija koštano-mišićnih povreda 5 A-1-1929/22
Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principi 4 A-1-1882/22
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1928/22
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1916/22
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1878/22
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-1923/22
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1879/22
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1924/22
Primena heparina male molekulsкe mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1918/22
Inicijalni tretman opeкotina 5 A-1-1921/22
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni pristup 5 A-1-1911/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-1880/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-1931/22
Povrede maksilofacijalne regije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-1905/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcije oka 5 A-1-1883/22
Primena infuzionih rastvora u inicijalnom zbrinjavanju hitnih stanja 5 A-1-1874/22
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1915/22
Hirurško zbrinjavanje jatrogenih povreda oka 5 A-1-1930/22
Savremeni principi primene transfuzione terapije u lečenju traume 5 A-1-1908/22
Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-1907/22
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-1900/22
Pravilna ishrana sportista 5 A-1-1898/22
Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-1873/22
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1919/22
Savremeni principi zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-1909/22
Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-1875/22
Psihički poremećaji povezani sa stresom - Principi savremene farmakoterapije 3 A-1-1910/22
Dijagnostika i lečenje povreda oka 5 A-1-1925/22
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda ramena 4 A-1-1927/22
Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija sportsкih povreda кolena i potкolenice 5 A-1-1920/22
Vitamini B grupe - Efekti adekvatne suplementacije na zdravlje 5 D-1-701/22
Vitamin C - Efekti adekvatne suplementacije na zdravlje 5 D-1-702/22
Principi pravilne ishrane obolelih od celijakije 5 D-1-703/22
Principi pravilne ishrane obolelih od gihta 5 D-1-704/22
Principi pravilne ishrane starih 5 D-1-705/22
Medicinska nutritivna prevencija i lečenje gojaznosti odraslih 5 D-1-706/22
Magnezijum - Uloga i značaj za zdravlje 5 D-1-707/22
Cink - Uloga i značaj za zdravlje 5 D-1-708/22
Principi pravilne ishrane u menopauzi 5 D-1-709/22
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravlje 5 D-1-710/22
Polifenoli - Uloga i značaj za zdravlje 5 D-1-711/22
Selen - Uloga i značaj za zdravlje 5 D-1-712/22
Laboratorijska dijagnostika anemija 5 D-1-713/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Prevencija tromboembolije u ortopedskoj hirurgiji 2 A-1-1522/22
Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bola 2 A-1-1524/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1670/22-II
Savremeni principi primene implantata u stomatološkoj praksi 5 V-1671/22-II
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Dijagnostika i lečenje ciste vilica 3 V-1673/22-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1674/22-II
Skrining pregledi - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-326/22
Parenteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-325/22
Tretman gojaznosti kod dece školskog uzrasta 5 D-1-324/22
Enteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-323/22
Normativni okvir za primenu metoda tradicionalne medicine 5 D-1-322/22
Topikalni preparati kod osteoartritisa 5 A-1-959/22
Gastroezofagealni refluks kod dece: Lečiti ili ne lečiti? 3 A-1-953/22
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta života 3 A-1-950/22
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba? 3 A-1-970/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristup 3 A-1-993/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje plućne embolije 5 A-1-981/22
Inicijalno lečenje epileptičnog napada 5 A-1-961/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udara 5 A-1-962/22
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-974/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje edema pluća 5 A-1-980/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-965/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dentogene infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 V-1630/22-II
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-126/22
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-138/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Savremeni principi zbrinjavanja povreda kod starih 5 D-1-95/22
Starenje - Fiziološka tranzicija i mere zdravstvene zaštite 5 D-1-106/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja inflamatornih dermatoza 5 A-1-124/22
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-117/22
Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca - Radiološka dijagnostika 5 A-1-140/22
Primena interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-137/22
Poremećaji u plućnom vaskularnom sistemu - Radiološka dijagnostika 5 A-1-139/22
Način procene i značaj određivanja gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-144/22
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-145/22
Nastanak i razvoj malignih tumora - Šta svaki lekar treba da zna o onkogenezi? 5 A-1-110/22
Prevencija i tretman pothranjenosti kod dece 5 A-1-128/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestre 3 D-1-94/22
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-127/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Akutni koronarni sindrom - Laboratorijska dijagnostika 5 D-1-119/22
Savremeni principi lečenja povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-112/22
Savremeni principi lečenja povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-113/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod dece 5 A-1-108/22
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-150/22
Kineziterapija u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-114/22
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-115/22
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksi 5 A-1-147/22
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-116/22
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrata 5 A-1-123/22
Uloge i zadaci instrumentara u operacionom bloku 5 D-1-96/22
Dijagnostika i lečenje tumora vrata 5 A-1-122/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumom 5 A-1-141/22
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-119/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krvi 5 A-1-133/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-132/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-149/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata 5 A-1-142/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dijagnostika i tretman intolerancije laktoze 5 A-1-134/22
Bolesti koje prenose krpelji iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-143/22

spisak_akme.png

Poslednja izmena: sreda, 23. novembar 2022, 11:43