ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena transfuzione terapije - Savremeni principi 5 A-1-1779/21
Lečenje hronične srčane insuficijencije u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-1762/21
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Savremeni principi primene heparina male molekulske mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1761/21
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova 5 A-1-1765/21
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotika 5 A-1-1770/21
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcija 5 A-1-1772/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-1773/21
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenja 5 A-1-1774/21
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1776/21
Hitna stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1782/21
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principi 5 A-1-1783/21
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristup 5 A-1-1785/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principi 5 A-1-1795/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna? 5 A-1-1769/21
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-1777/21
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorija 5 A-1-1788/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Specifičnosti perioperativnog lečenja i nege kod starih 5 A-1-1814/21
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-1787/21
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principi 3 A-1-1817/21
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povreda 5 A-1-1775/21
Racionalna upotreba antibiotika kod urinarnih infekcija 4 A-1-1771/21
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-1810/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1768/21
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1767/21
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotika 5 A-1-1766/21
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-1778/21
Savremeni pristup u tretmanu hroničnog lumbalnog bola 5 A-1-1801/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Savremeni principi inicijalnog tretmana kod opekotinske bolesti 5 A-1-1781/21
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda oka 5 A-1-1786/21
Prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-1763/21
Lečenje demencije u opštoj praksi - Savremeni principi 4 A-1-1806/21
Demencije - Etiologija, klasifikacija, klinička slika 4 A-1-1807/21
Principi racionalne primene antibiotika u lečenju infekcija oka 5 A-1-1815/21
Skorovi ranog upozorenja kod srčanog zastoja 3 A-1-1780/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-1764/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smernice 5 A-1-1805/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksile 5 A-1-1804/21
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kože 5 A-1-1803/21
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-1802/21
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketinga 5 A-1-1799/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Bolesti koje prenose komarci iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-1479/21
Farmakoterapija atrijalne fibrilacije 4 A-1-1481/21
Optimalno terapijsko zbrinjavanje pacijenata sa retkim bolestima - Značaj saradnje lekara i farmaceuta 5 A-1-1472/21
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
Savremeni principi lečenja arterijske hipertenzije u perioperativnom periodu 3 A-1-1477/21
Savremeni principi lečenja ishemije miokarda u perioperativnom periodu 4 A-1-1480/21
Savremeni principi lečenja srčane insuficijencije 4 A-1-1484/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Endokrinološke bolesti kao determinišući faktor poremećaja rasta kod dece 3 A-1-729/21
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Principi lečenja insuficijencije srca u perioperativnom periodu 3 A-1-733/21
Savremeni principi farmakološkog lečenja atrijalne fibrilacije 4 A-1-717/21
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i terapija hormonom rasta 4 A-1-742/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju rezistentne hipertenzije 4 A-1-725/21
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji? 5 A-1-743/21
Neželjena dejstva odabranih grupa lekova koji se primenjuju kod starih 4 A-1-721/21
Antitrombozna (antikoagulantna) terapija - Savremeni pristup u primeni 5 A-1-753/21
Savremena klinička transfuzija - Da li nam je potrebna nova strategija? 4 A-1-722/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Probiotici i zdravlje 5 A-1-736/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Hepatomegalija kod dece u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma 3 A-1-718/21
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1558/21-II
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-728/21
Akromegalija - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-741/21
Dijagnostika i lečenje mekotkivnih povreda skočnog zgloba 5 A-1-734/21
Dete rođeno malo za gestaciono doba - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 3 A-1-731/21
Uloga statina u prevenciji akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-757/21
Poremećaj rasta kod dece - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 3 A-1-752/21
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Koma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-756/21
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-755/21
Urgentna stanja izazvana poremećajem funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi - Inicijalni tretman 5 A-1-754/21
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-737/21
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-738/21
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-739/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-746/21
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika 5 A-1-747/21
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-748/21
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-749/21
Sepsa i septični šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-750/21
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-726/21
Edem pluća - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-735/21
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-732/21
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-719/21
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-727/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Odabrane metode interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-104/21
Radiološka dijagnostika poremećaja koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-95/21
Rendgenografske karakteristike poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-97/21
Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-285/21
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Dijagnostika i lečenje povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-117/21
Dijagnostika i lečenje povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-107/21
Savremene metode i principi primene hormonske kontracepcije 5 A-1-105/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-91/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktoze 5 A-1-114/21
Savremene smernice za primenu vitamina A kod dece 5 A-1-106/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-122/21
Nutritivna podrška u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-87/21
Nutritivna podrška u lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-89/21
Nutritivna podrška u lečenju dijabetes melitusa 5 A-1-88/21
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-96/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-99/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-103/21
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Principi postoperativne primene kineziterapije u lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-119/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 3 A-1-118/21
Principi primene kineziterapije u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-120/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-110/21
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-126/21
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-125/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatija 5 A-1-94/21
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-121/21
Interakcije kardiovaskularnih lekova 5 A-1-86/21
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principi 5 A-1-123/21
Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristup 5 A-1-116/21
Problem gojaznosti tokom operativnog lečenja 5 A-1-92/21
Dijagnostika, lečenje i nega inflamatornih dermatoza - Savremeni principi 5 A-1-102/21
Onkogeneza 5 A-1-100/21
Pothranjenost kod dece 5 A-1-127/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-98/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova 5 A-1-1765/21
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotika 5 A-1-1770/21
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcija 5 A-1-1772/21
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1776/21
Hitna stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1782/21
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principi 5 A-1-1783/21
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristup 5 A-1-1785/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna? 5 A-1-1769/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1768/21
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1767/21
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotika 5 A-1-1766/21
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-1778/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda oka 5 A-1-1786/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smernice 5 A-1-1805/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksile 5 A-1-1804/21
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketinga 5 A-1-1799/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji? 5 A-1-743/21
Neželjena dejstva odabranih grupa lekova koji se primenjuju kod starih 4 A-1-721/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Lečenje oroantralnih komunikacija u stomatološkoj praksi 5 V-1557/21-II
Probiotici i zdravlje 5 A-1-736/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1558/21-II
Principi primene lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1555/21-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi - Diferencijalna dijagnoza i adekvatne metode lečenja 3 V-1556/21-II
Primena implantata u stomatološkoj praksi: Indikacije, kontraindikacije i komplikacije 5 V-1562/21-II
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-746/21
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika 5 A-1-747/21
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-749/21
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-726/21
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-732/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Patogeneza i klinička slika parodontopatije 5 V-1527/21-II
Etiologija parodontopatije - Uloga dentalnog plaka 5 V-1524/21-II
Akcesorni faktori u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1523/21-II
Medikamentozno lečenje parodontopatije - Savremeni pristup 5 V-1525/21-II
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Klimatske promene - javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 5 A-1-118/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju dentogenih infekcija 5 V-1526/21-II
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-110/21
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-126/21
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-125/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-121/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova 5 A-1-1765/21
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotika 5 A-1-1770/21
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcija 5 A-1-1772/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-1773/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna? 5 A-1-1769/21
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-1777/21
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorija 5 A-1-1788/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-1787/21
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principi 3 A-1-1817/21
Racionalna upotreba antibiotika kod urinarnih infekcija 4 A-1-1771/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1768/21
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1767/21
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotika 5 A-1-1766/21
Savremeni pristup u tretmanu hroničnog lumbalnog bola 5 A-1-1801/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kože 5 A-1-1803/21
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-1802/21
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketinga 5 A-1-1799/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Optimalno terapijsko zbrinjavanje pacijenata sa retkim bolestima - Značaj saradnje lekara i farmaceuta 5 A-1-1472/21
Farmakoterapija atrijalne fibrilacije 4 A-1-1481/21
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Savremeni principi farmakološkog lečenja atrijalne fibrilacije 4 A-1-717/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju rezistentne hipertenzije 4 A-1-725/21
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji? 5 A-1-743/21
Neželjena dejstva odabranih grupa lekova koji se primenjuju kod starih 4 A-1-721/21
Antitrombozna (antikoagulantna) terapija - Savremeni pristup u primeni 5 A-1-753/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Probiotici i zdravlje 5 A-1-736/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-728/21
Uloga statina u prevenciji akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-757/21
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-737/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-748/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Savremene metode i principi primene hormonske kontracepcije 5 A-1-105/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Nutritivna podrška u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-87/21
Nutritivna podrška u lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-89/21
Nutritivna podrška u lečenju dijabetes melitusa 5 A-1-88/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-99/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 5 A-1-118/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Interakcije kardiovaskularnih lekova 5 A-1-86/21
Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristup 5 A-1-116/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena transfuzione terapije - Savremeni principi 5 A-1-1779/21
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Savremeni principi primene heparina male molekulske mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1761/21
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principi 5 A-1-1795/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-1777/21
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorija 5 A-1-1788/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Specifičnosti perioperativnog lečenja i nege kod starih 5 A-1-1814/21
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-1787/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Savremeni principi inicijalnog tretmana kod opekotinske bolesti 5 A-1-1781/21
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-1802/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Bolesti koje prenose komarci iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-1479/21
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i terapija hormonom rasta 4 A-1-742/21
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji? 5 A-1-743/21
Antitrombozna (antikoagulantna) terapija - Savremeni pristup u primeni 5 A-1-753/21
Savremena klinička transfuzija - Da li nam je potrebna nova strategija? 4 A-1-722/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-728/21
Uloga statina u prevenciji akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-757/21
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Koma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-756/21
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-755/21
Urgentna stanja izazvana poremećajem funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi - Inicijalni tretman 5 A-1-754/21
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-737/21
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-738/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-746/21
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-749/21
Sepsa i septični šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-750/21
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-726/21
Edem pluća - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-735/21
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-719/21
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-727/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-285/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 3 A-1-283/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-91/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktoze 5 A-1-114/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-122/21
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-96/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Klimatske promene - javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principi 5 A-1-123/21
Problem gojaznosti tokom operativnog lečenja 5 A-1-92/21
Pothranjenost kod dece 5 A-1-127/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena transfuzione terapije - Savremeni principi 5 A-1-1779/21
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-1773/21
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenja 5 A-1-1774/21
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1776/21
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristup 5 A-1-1785/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principi 5 A-1-1795/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principi 3 A-1-1817/21
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povreda 5 A-1-1775/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-1778/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda oka 5 A-1-1786/21
Prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-1763/21
Skorovi ranog upozorenja kod srčanog zastoja 3 A-1-1780/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-1764/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smernice 5 A-1-1805/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksile 5 A-1-1804/21
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kože 5 A-1-1803/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21
Selen i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-640/21
Vitamin C i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-630/21
Gvožđe i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-638/21
Karakteristike, sadržaj i značaj laboratorijske dijagnostike anemija 5 D-1-637/21
Giht - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-632/21
Principi pravilne ishrane u menopauzi 5 D-1-634/21
Cink i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-639/21
Uloga magnezijuma u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 D-1-635/21
Uloga vitamina B grupe u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 D-1-636/21
Prevencija i lečenje gojaznosti odraslih 5 D-1-642/21
Polifenoli i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-641/21
Ishrana i zdravlje starih 5 D-1-633/21
Celijakija - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-631/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Bolesti koje prenose komarci iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-1479/21
Farmakoterapija atrijalne fibrilacije 4 A-1-1481/21
Ishrana kao faktor prevencije dijabetesa 5 D-1-481/21
Nutritivne potrebe odraslih osoba 5 D-1-466/21
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
Sadržaj zdravstveno vaspitnog rada sa roditeljima tokom lečenja gojaznosti kod školske dece 5 D-1-482/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Prevencija i lečenje gojaznosti kod dece školskog uzrasta 5 D-1-321/21
Šta medicinska sestra treba da zna o skrining pregledima? 5 D-1-323/21
Značaj pravilne ishrane i fizičke aktivnosti za zdravlje porodilja 5 D-1-284/21
Prevencija i lečenje poremećaja ishrane u adolescenciji 4 D-1-324/21
Parenteralna ishrana bolesnika na intenzivnoj nezi 5 D-1-326/21
Enteralna ishrana bolesnika na intenzivnoj nezi 5 D-1-327/21
Pravilna ishrana u adolescenciji - Savremeni principi i preporuke 5 D-1-322/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Lečenje oroantralnih komunikacija u stomatološkoj praksi 5 V-1557/21-II
Mogućnosti i ograničenja za primenu tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenju 5 D-1-285/21
Probiotici i zdravlje 5 A-1-736/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1558/21-II
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-728/21
Školska užina - Sadržaj i značaj za zdravlje adolescenata 5 D-1-283/21
Principi primene lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1555/21-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi - Diferencijalna dijagnoza i adekvatne metode lečenja 5 V-1556/21-II
Primena implantata u stomatološkoj praksi: Indikacije, kontraindikacije i komplikacije 5 V-1562/21-II
Dijagnostika i lečenje mekotkivnih povreda skočnog zgloba 5 A-1-734/21
Dete rođeno malo za gestaciono doba - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 3 A-1-731/21
Poremećaj rasta kod dece - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 3 A-1-752/21
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Koma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-756/21
Urgentna stanja izazvana poremećajem funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi - Inicijalni tretman 5 A-1-754/21
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-737/21
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-738/21
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-739/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-746/21
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika 5 A-1-747/21
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-748/21
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-749/21
Sepsa i septični šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-750/21
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-726/21
Edem pluća - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-735/21
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-732/21
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-719/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Patogeneza i klinička slika parodontopatije 5 V-1527/21-II
Etiologija parodontopatije - Uloga dentalnog plaka 5 V-1524/21-II
Akcesorni faktori u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1523/21-II
Medikamentozno lečenje parodontopatije - Savremeni pristup 5 V-1525/21-II
Odabrane metode interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-104/21
Radiološka dijagnostika poremećaja koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-95/21
Rendgenografske karakteristike poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-97/21
Fiziološka tranzicija u starosti i mere zdravstvene zaštite 5 D-1-73/21
Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-285/21
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Dijagnostika i lečenje povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-117/21
Dijagnostika i lečenje povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-107/21
Savremene metode i principi primene hormonske kontracepcije 5 A-1-105/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-91/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktoze 5 A-1-114/21
Savremene smernice za primenu vitamina A kod dece 5 A-1-106/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-122/21
Nutritivna podrška u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-87/21
Nutritivna podrška u lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-89/21
Nutritivna podrška u lečenju dijabetes melitusa 5 A-1-88/21
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-96/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-99/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-103/21
Klimatske promene - javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Principi postoperativne primene kineziterapije u lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-119/21
Laboratorijska dijagnostika akutnog koronarnog sindroma 5 D-1-72/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 3 A-1-118/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju dentogenih infekcija 5 V-1526/21-II
Principi primene kineziterapije u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-120/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-110/21
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-126/21
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-125/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-121/21
Interakcije kardiovaskularnih lekova 5 A-1-86/21
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principi 5 A-1-123/21
Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristup 5 A-1-116/21
Operacioni blok - Zadaci, uloge i odgovornost instrumentara 5 D-1-75/21
Monitoring i zdravstvena nega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji - Uloga medicinske sestre 5 D-1-70/21
Problem gojaznosti tokom operativnog lečenja 5 A-1-92/21
Dijagnostika, lečenje i nega inflamatornih dermatoza – Savremeni principi 5 A-1-102/21
Savremeni pristup u zbrinjavanju povreda kod starih 5 D-1-71/21
Uloga medicinske sestre u izvođenju dobutamin stres eho testa 5 D-1-69/21
Pothranjenost kod dece 5 A-1-127/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-98/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21

spisak_akme.png

Poslednja izmena: utorak, 30. novembar 2021, 14:54